Toralf H_formell
Ordfører Toralf Heimdal

Ordfører

 

Ordføreren i Bardu er kommunens fremste folkevalgte. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede kommunestyremøtene og å representere kommunen utad. 

Fremste folkevalgte
Ordføreren er kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere Bardu kommune ved offisielle anledninger og mottakelser.

Pådriver og støttespiller
Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne i Bardu, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Øverste ansvarlige for kommunestyret
Ordføreren leder kommunestyremøtene og har ansvar for at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer så fremt annet ikke er lovbestemt eller vedtatt.

Ordføreren skal påse at kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighetens regler følges opp. Dette for å sikre publikums rett til informasjon og innsyn i kommunal forvaltning.

Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9
 
Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organ, og bistår disse med veiledning og informasjon.

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen.

 

Marita 1
Varaordfører Marita Strømsør-Bygdevoll

Varaordfører

Varaordføreren er ordførerens stedfortreder i kommunene. Varaordføreren leder kommunestyrets møter i ordførerens fravær.