Styrevervregisteret

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Det er også mulig for vervinnehavere å logge inn på Styrevervregisteret fra denne nettsiden – under arkfanen "Logg på for vervinnehavere".

KS -for deg som folkevalgt

KS -Her har vi samlet informasjon som kan være særlig relevant for deg som er folkevalgt.