Kirkemo 3 - Salg av tomter

Bardu kommune er nå i sluttfasen med opparbeidelsen av byggetrinn 1 i boligfeltet Kirkemo 3. Gjenstående arbeid er asfaltering av veier og etablering av lekeplasser. Disse arbeider er planlagt sluttført innen juni måned. Tilgang til tomtene vil imidlertid kunne skje så snart snøen forsvinner.

Tomtene gjøres nå tilgjengelig for salg. Ved første gangs utlysning for salg vil det settes en søknadsfrist. Etter at søknadene er behandlet og tomtene tildelt vil tomten selges fortløpende.  Ved første gangs salg der flere søkere har prioritert samme tomt, vil det bli foretatt en loddtrekning. Det er derfor viktig at det føres opp prioriterte alternativer i søknadene.  Søknadene fremmes på eget skjema som vedlegg til epost og sendes til postmottak@bardu.kommune.no . Hvis skjema ikke brukes - husk å føre opp alternative prioriteringer i eposten.  Søknadsfrist settes til 1. mai. Tildeling av tomt vil skje i løpet av 1-2 dager etter søknadsfrist.

Etter tildeling av tomt er det frist på 2 mnd. til at kjøpesum skal være betalt. Tildelte tomter vil i perioden fram til betaling ha status som reservert i tomtekart. Etter betaling av tomt med omkostninger vil Bardu kommune utstede skjøte. Tomtekjøpere står selv ansvarlig for tinglysing av dette.

Frist for å starte en byggeprosess på tomtene settes til 2 år. Bardu kommune vil utløse en tinglyst forkjøpsrett på den aktuelle tomt hvis byggeprosessen ikke er startet innen fristen. Konsekvensen er at tomtene skal selges tilbake til Bardu kommune til samme pris som ved første gangs salg. 

Ved vurdering av tomter i boligfeltet Kirkemo 3 er det viktig å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene. Disse gir sterke føringer i hvordan boligfeltet skal bygges ut med tanke på byggehøyder, tomteutnyttelse, vern av skog etc. Bardu kommune vil etter hvert lage et faktaark for hver tomt som en veiledning for plassering av bygg og byggehøyder.

 

Søknadskjema, tomtepriser og tomtekart kan lastes ned. Tomtekartet er også lagt ut på Kommunekart og vil også være tilgjengelig på KommunekartApp for mobile enheter. Det er laget en enkel brukerveiledning som viser hvordan det mobile løsningen fungerer. Fordelen med denne løsningen er at tomtekjøpere kan gå rundt i boligfeltet å se på hvor de ulike tomtene befinner seg og gjøre vurderinger i terrenget av beliggenhet, størrelse etc.