Kirkemo 3 - salg av tomter

Bardu kommune er nå i sluttfasen med opparbeidelsen av byggetrinn 1 i boligfeltet Kirkemo 3. Gjenstående arbeid er asfaltering av veier og etablering av lekeplasser. Disse arbeider er planlagt sluttført innen juni måned.

Tomtene nå tilgjengelig for ordinært salg. Første gangs utlysning for salg er foretatt og tomtene vil nå selges fortløpende. Søknadene fremmes på eget skjema som vedlegg til epost eller vanlig brev og sendes til postmottak@bardu.kommune.no  eller Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu.

Etter tildeling av tomt er det frist på 2 mnd. til at kjøpesum skal være betalt. Tildelte tomter vil i perioden fram til betaling ha status som reservert i tomtekart. Etter betaling av tomt med omkostninger vil Bardu kommune utstede skjøte. Tomtekjøpere står selv ansvarlig for tinglysing av dette. Hvis tomtekjøpere etter reservasjonstiden på 2 mnd. avstår fra kjøp vil tomtene bli frigitt for salg.

Frist for å starte en byggeprosess på tomtene settes til 2 år. Bardu kommune vil utløse en tinglyst forkjøpsrett på den aktuelle tomt hvis byggeprosessen ikke er startet innen fristen. Konsekvensen er at tomtene skal selges tilbake til Bardu kommune til samme pris som ved første gangs salg. 

Ved vurdering av tomter i boligfeltet Kirkemo 3 er det viktig å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene. Disse gir sterke føringer i hvordan boligfeltet skal bygges ut med tanke på byggehøyder, tomteutnyttelse, vern av skog etc. Bardu kommune vil etter hvert lage et faktaark for hver tomt som en veiledning for plassering av bygg og byggehøyder.

 

Søknadskjema, og tomtepriser kan lastes ned. Ajourført tomtekart vi finnes på Kommunekart under kartlaget Ledige tomter. Kommunekart med ledige tomter vil også være tilgjengelig på KommunekartApp for mobile enheter. Det er laget en enkel brukerveiledning som viser hvordan det mobile løsningen fungerer. Fordelen med denne løsningen er at tomtekjøpere kan gå rundt i boligfeltet å se på hvor de ulike tomtene befinner seg og gjøre vurderinger i terrenget av beliggenhet, størrelse etc.