I regleringsbestemmelsen for feltet ligger det en rekke føringer som er viktig å sette seg inn i før det velges hus og hvordan dette oppføres på tomten. Plankart, beskrivelse og bestemmelser finnes i Bardu kommune sin digitale planregister og kan lastes ned her

Etter hvert vil det legges ut et faktaark for hver tomt som viser byggehøyder og bygningsplasseringer. Disse blir å finnes på denne side som nedlastbare PDF filer.

Tomtene nå tilgjengelig for ordinært salg. Første gangs utlysning for salg er foretatt og tomtene vil nå selges fortløpende. Søknadene fremmes på eget skjema som vedlegg til epost eller vanlig brev og sendes til postmottak@bardu.kommune.no  eller Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu.

Etter tildeling av tomt er det frist på 2 mnd. til at kjøpesum skal være betalt. Tildelte tomter vil i perioden fram til betaling ha status som reservert i tomtekart. Etter betaling av tomt med omkostninger vil Bardu kommune utstede skjøte. Tomtekjøpere står selv ansvarlig for tinglysing av dette. Hvis tomtekjøpere etter reservasjonstiden på 2 mnd. avstår fra kjøp vil tomtene bli frigitt for salg.

Frist for å starte en byggeprosess på tomtene settes til 2 år. Bardu kommune vil utløse en tinglyst forkjøpsrett på den aktuelle tomt hvis byggeprosessen ikke er startet innen fristen. Konsekvensen er at tomtene skal selges tilbake til Bardu kommune til samme pris som ved første gangs salg. 

Ved vurdering av tomter i boligfeltet Kirkemo 3 er det viktig å sette seg inn i reguleringsbestemmelsene. Disse gir sterke føringer i hvordan boligfeltet skal bygges ut med tanke på byggehøyder, tomteutnyttelse, vern av skog etc. 

Søknadskjema, og tomtepriser kan lastes ned. Ajourført tomtekart vi finnes på Kommunekart under kartlaget Ledige tomter. Kommunekart med ledige tomter vil også være tilgjengelig på KommunekartApp for mobile enheter. Det er laget en enkel brukerveiledning som viser hvordan det mobile løsningen fungerer. Fordelen med denne løsningen er at tomtekjøpere kan gå rundt i boligfeltet å se på hvor de ulike tomtene befinner seg og gjøre vurderinger i terrenget av beliggenhet, størrelse etc. En animasjon av modellen kan lastes ned her.

Faktaark for alle tomter vil legges ut etter hvert.

NR NR NR
Faktaark for tomter:
Tomt 1 Tomt 13 Tomt 25
Tomt 2  Tomt 14 Tomt 26
Tomt 3 Tomt 15 Tomt 27
Tomt 4 Tomt 16 Tomt 28
Tomt 5 Tomt 17 Tomt 29
Tomt 6 Tomt 18 Tomt 30(1)
Tomt 7 Tomt 19 Tomt 30(2)
Tomt 8 Tomt 20 Tomt 31(1)
Tomt 9 Tomt 21 Tomt 31(2)
Tomt 10 Tomt 22  
Tomt 11 Tomt 23  
Tomt 12 Tomt 24