Antall positive koronaprøver av personer bosatt i Bardu siden 12. mars: 33 

Oppdatert informasjon fra Bardu kommune finner du her.

Se oversikt her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/

Reisebegrensninger

Skal du reise i nærmeste fremtid? Da anbefaler vi at du sjekker reiserådene på sidene til Folkehelseinstituttets sider.

Reiseråd fra regjeringen 04.01.21-18.01.21

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Bekreftet smittetilfeller

Oppdatering 31.10 kl 18:15

Det har blitt bekreftet 1 ny smittet lørdag 31.10.

Det er nå bekreftet at den smittede er ansatt ved Setermoen skole. Smittesporingsteamet jobber nå med å kontakte alle nærkontakter.


30.10 kl 21.00 15 nye smittetilfeller totalt i dag

Det ble bekreftet 15 nye smittede fredag 30.10.

Smitten er knyttet til utbruddet i Setermoen Leir. 14 tilhører samme avdeling som tidligere smittede. 1 tilhører annen tropp og bataljon. Denne personen har også vært i Skjold leir og det er satt krisestab på Skjold.


30.10 kl 20.30 - 12 nye smittetilfeller totalt i dag
Det ble bekreftet 12 nye smittede fredag 30.10. De smittede er ansatte i forsvaret og smitten er knyttet til utbruddet i Setermoen Leir.

Torsdag 29.10 ble det bekreftet 3 nye smittede. To av de som ble bekreftet torsdag har tilknytning til de 2 smittede som ble bekreftet smittet onsdag 28.10. Den andre smittede som ble bekreftet onsdag er en nyankommet amerikansk soldat som har vært i full isolasjon siden ankomst til landet søndag. Dette tilfellet har ikke tilknytning til det lokale utbruddet.


30.10 kl 17.15 - 11 nye smittetilfeller totalt i dag

16 personer er til nå påvist smittet av Covid-19 i Bardu.
Det ble bekreftet 11 nye smittede fredag 30.10. De smittede er ansatte i forsvaret og smitten er knyttet til utbruddet i Setermoen Leir.

Torsdag 29.10 ble det bekreftet 2 nye smittede. En av de som ble bekreftet torsdag har tilknytning til de 2 smittede som ble bekreftet smittet onsdag 28.10. Den andre smittede som ble bekreftet onsdag er en nyankommet amerikansk soldat som har vært i full isolasjon siden ankomst til landet søndag. Dette tilfellet har ikke tilknytning til det lokale utbruddet.

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett og setter nå inn målrettede tiltak for å få kontroll på utbruddet lokalt.


29.10.20 kl. 19.30 - 3 nye smittetilfeller totalt i dag

5 personer er til nå påvist smittet av Covid-19 i Bardu i uke 44.
Utbruddet knyttes til Setermoen Leir, men det er nå bekreftet nærkontakter i sivilsamfunnet. En av de smittede har tilknytning til de 2 smittede som ble bekreftet smittet onsdag 28.10.20. Den andre smittede er en nyankommet amerikansk soldat som har vært i full isolasjon siden ankomst til landet søndag 25.10.20. Dette tilfellet har ikke tilknytning til det lokale utbruddet.


28.10.20 

Bardu kommune fikk onsdag den 28.10.20 to nye smittetilfeller av Covid-19. Disse ble testet lokalt på legekontoret tirsdag 27.10.20 og har tilknytning til en avdeling ved Setermoen Leir. Aktuelle avdelinger samt kjente nærkontakter er satt i karantene. De to smittede har ikke kjente nærkontakter utenfor leir.


13.10.20 fikk 2 innbyggere i Bardu kommune påvist covid-19. Personene er innen samme husstand. Kommunen har god oversikt over situasjonen, og det er et begrenset antall nærkontakter som alle er informert om situasjonen.


To personer testet positivt for covid-19 i mars 2020. Den ene er bosatt i Bardu. Den andre personen har bostedsadresse i en annen kommune, men oppholdt seg i kommunen over en kort periode før det ble testet positivt på covid-19 i en annen kommune. 

 

Testede i Bardu

Ca. 650 personer er testet i Bardu pr. 8. oktober 2020. 

 

Hvem skal testes?

Vi følger nå de nasjonale testkriteriene for koronavirus. Se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testkriterier/

Ta kontakt med fastlege eller coronatesttelefon hvis du lurer på om du skal testes. 

Karantenebestemmelser

Nasjonale karantenebestemmelser

De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i tvungen isolasjon, noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Lokale karantenebestemmelser

Karantene for tilreisende til Bardu er opphevet. 

Tidligere vedtok Bardu kommune følgende tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav d:

· Alle som har eller skal ha opphold i Bardu kommune og har oppholdt seg mer enn 24 timer sør for Nordland fylke skal i hjemme karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra og med 19. mars 2020, og gjelder i 7 dager, fram til 9. april 2020.

· Smittevernlegen mener det er gode og vektige argumenter for begge syn i saken, men mener samlet sett at verken nødvendighetskrav, krav til medisinsk faglig begrunnelse eller at kravet til helhetsvurdering er oppfylt i spørsmålet om egne karanteneregler for Bardu kommune. Vedtaket er medisinfaglig og helhetlig begrunnet med henvisning til UNN sine klare anbefalinger for vår region. De finner det fornuftig at Tromsø kommune og andre kommuner i regionen, har lokale karanteneregler for å hindre smittebelastning opp mot UNN. UNN er tydelig på at alt som kan bidra til at UNN skal kunne 2-3 doble den intensive kapasiteten, gjennom å forsinke og flate ut smittekurven, er å anbefale.

· Viktige samfunnsfunksjoner som er beskrevet i de nasjonale bestemmelsene omfattes ikke av disse karantenebestemmelsene, med disse plikter å ta ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning ved varelevering og utførelse av nødvendige oppdrag.

Følgende områder omfattes ikke av lokale karantenebestemmelser:

 1. Tiltak som rammer samfunnskritiske funksjoner
 2.  Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse (herunder barnevern)
 3. Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
 4. Tiltak som rammer barn med delt bosted
 5. Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.
 6. Tiltak som rammer person- og varetransport
 7. Tiltak av betydning for å holde i gang produksjon i virksomheter, bla. Vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv

· Med henvisning til § 3 i midlertidig forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien, fastsatt i Statsråd 27.03.2020, omfattes ikke Forsvarets operative personell av Bardu kommunes karantenevedtak etter smittevernloven § 4-1, bokstav d).

· Med henvisning § 4.1 - bokstav a) i smittevernloven vedtar Bardu Kommune at bruk av campingvogn og bobil sidestilles med midlertidig nasjonal forskrift for bruk av fritidseiendommer. Personer folkeregistrert utenfor Bardu kommune kan ikke overnatte i campingvogn eller bobil. Felles sanitæranlegg kan ikke benyttes

på campingplass. Bruk av felles tømmestasjon og vannpost kan benyttes under forutsetning av at strenge smitteverntiltak iverksettes og følges ved bruk av installasjonene. Smittevernlegen kan bistå med faglige råd.

· Søknad om eventuelt fritak for karantenebestemmelsene sendes Bardu kommune. Vedtaket er hjemlet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer: § 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering

Når det er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

 

Denne opphørte 16.04.20.

Hva er hjemmekarantene? Hva er hjemmeisolering?

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Dette gjelder for personer i hjemmeisolering:  

 • Skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. 
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene, se avsnitt over. 
 • De du bor sammen med må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt og før du skal ut av huset.
 • Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Se FHI for utfyllende beskrivelse: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Litt, mye eller helt avstand.png

Handling på matbutikker og apotek dersom du sitter i karantene

Dersom du sitter i karantene

Kriseledelsen anbefaler at behov for mat og nødvendige varer løses på følgende måte, i prioritert rekkefølge:

 1. Be om assistanse fra naboer/familie
 2. Be om assistanse fra venner/bekjente
 3. Be om støtte/hjelp fra frivilligsentral som kan kontaktes på telefon 99411311

NB! Frivilligsentralen anmoder alle kan å melde seg for å avhjelpe akutte behov, matleveranser og andre tjenester til hjemmeboende eldre og andre innbyggere i hjemmekarantene.

Slik hindrer vi smitte

Råd og tiltak som gjelder for alle

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet. Se: Hygiene og renhold.
  • Vask hendene ofte! Håndvask utføres over minst 20 sekunder under rennende vann og med vanlig såpe. Tørk deg tørr med papir, eller egen handduk som bare du bruker.
  • Vask hendene før du tar deg til ansiktet.
  • Vask hendene hver gang før du spiser.
  • Vask hendene før du drar hjemmefra og vask hendene med en gang du kommer hjem. Bruk håndsprit dersom du ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
  • Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.
  • Oppsummert: vask hendene så ofte du kan.
 • Personer som bor sammen og faste partnere kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Unngå stigmatisering og utestengning. 
 • Hvis du får akutt luftveisinfeksjon bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Hvis du mistenker du er syk 

Hvor skjer testene?

Bardu kommune utfører testing ved Helsehuset i Bardu.

Hit kommer de som er blitt henvist til testing fra sin fastlege, legevakta eller coronatesttelefon. Selve testen skjer mens du sitter i bilen (hva med de som ikke har bil?). Testen gjennomføres ved at en pinne stikkes langt bak i nesen, roteres og holdes der i noen sekunder. Siden stikkes en pinne bak i halsen. Det er ikke til å legge skjul på at dette kan være ubehagelig, men det er viktig å holde ut for å få best mulig prøveresultat. 

Det er helsepersonell ved Bardu legesenter som utfører testene. 

Når og hvordan søker du hjelp hos legesenteret/legevakt

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten. Har du behov for å bestille time til coronatesting, vennligst ring: 468 47 368 (åpningstider på tlf er daglig mellom 0800-1100).

Her er Legekontoret i Bardu.

Kontaktinformasjon legevakten: Telefon 116 117

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Råd fra psykologene i koronatider