Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
9. april:

Oppdatering om svømmehallen

Bassenget kan tas i bruk for skoler og barnehager fra i dag 9.4.24. Offentlig bading vil åpne i løpe...

Kart - Plan - Byggesak

Estetikkveileder Setermoen sentrum

Estetikkveilederen skal skape fokus på Setermoen og hvordan sentrum skal se ut og formes i fremtiden. Ved å forsterke gode kvaliteter og å satse på et enhetlig visuelt uttrykk skal sentrum fremstå som et moderne sted med røtter i tradisjon og lokale forhold. Bygdebyen skal være et trivelig sted å oppholde seg i. Veilederen er delt inn i to deler der kapittel 1 – 13 inneholder veiledning i estetisk utforming for Setermoen og kapittel 14 inneholder forskrift for det samme. Utarbeiding av estetikkveilederen er hjemlet i Reguleringsplan for Setermoen sentrum § 2 Fellesbestemmelser, vedtatt i kommunestyret 22.02.06.

Melding om vedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret vedtatt reguleringsplan "Gang- og sykkelvei Beredskapsveien – Fv 87".

PlanBilde

Melding om reguleringsvedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 har Kommunestyret i sak 40/16 vedtatt " Detaljreguleringsplan for Kirkemo 3 ". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI påklages til departementet. Eventuell klage sendes til Bardu kommune, Enhet tekniske tjenester, postboks 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort jf. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og  15-3.

Annonsebilde 3

Offentlig ettersyn - detaljregulering boligfeltet Kirkemo 3

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslaget til detaljregulering av boligfeltet Kirkemo 3 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for etablering av et nytt boligfelt på Setermoen med 54 tomter til eneboliger og 3 større tomter til flerboligbygg.

Planbilde annonsering

Melding om reguleringsvedtak

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret vedtatt reguleringsplan "E6 Høytverrelv". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 15.2 og 15-3.

Brubilde

Informasjonsmøte nytt boligfelt - Kirkemo 3

Bardu kommune har varslet oppstart av planlegging for et nytt boligfelt på Setermoen. I den forbindelse vil det bli avholdt et informasjonsmøte for å belyse planen som nå er under utarbeidelse. I møtet ønsker kommunen å få innspill som kan tas med i det videre planarbeidet før detaljplanen legges ut til offentlig ettersyn.

Møte vil finne sted torsdag 12. november kl. 1900 på Kommunehusets lille møtesal.

Annonsebilde 1

Reguleringsplan til offentlig ettersyn, E6 - Høytverrelv i Bardu kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen reguleringsplan E6 – Høytverrelv, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for ny bru over Høytverrelv, gang- sykkelveg fra Moegga til Storbekkveien, breddeutvidelse og delvis omlegging av E6 øst for dagens trase.

Planforslaget består av følgende dokumenter:
• Reguleringskart R001, R002 og R003 datert 14.10.2015
• Reguleringsbestemmelser 14.10.2015.
• Planbeskrivelse 14.10.2015.
• ROS analyse 18.09.2015.
• Konsekvensutredning landskap 03.09.2015.
• Konsekvensutredning naturmiljø 14.09.2015

I tillegg er geoteknisk vurdering og flom- og vannlinjeberegning utført. Dokumentene kan lastes ned fra www.vegvesen.no/vegprosjekter. Papirutgaven legges ut på Bardu kommunehus og hos Statens vegvesen på Smestad Setermoen.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 16.10.2015 – 29.11.2015. Offentlig ettersyn kunngjøres også i Nye Troms og Nordlys.

Vi holder åpent kontor på Smestad Setermoen den 4. november fra 10:00 – 15:00, med befaring klokka 13:00.