Kommunestyret vedtok i møte 22. september 2021 i sak 21/48: skolestruktur i Bardu kommune. Følgende vedtak ble fattet:

  1. Rapporten om skolestruktur i Bardu kommune tas til orientering
  2. Rapporten sendes på høring til berørte parter, med høringsfrist 23. november 2021
  3. Kommunestyret tar sikte på å fatte endelig beslutning i skolestruktursaken i desember 2021

 

I forbindelse med dette inviterer vi kommunale avdelinger, frivillige lag og foreninger, innbygger og andre til å komme med innspill.

Innspill kan sendes til postmottak@bardu.kommune.no.

 

Rapport Skolestruktur i Bardu kommune

Høringsfristen er 23. november 2021.

 

Høringsinnspillene som kommer inn, vil bli redegjort for i saken som skal politisk behandling med tanke på endelig vedtak om skolestruktur i Bardu kommune. 

 

Høringen er åpen for alle som ønsker å sende innspill.

 

Stine Jakobsson Strømsø

Kommunedirektør