Besøksadresse Parkveien 24 77 18 55 50

Soneleder sone Nedre
Barduheimen

Heidi Rognli Heimdal 77 18 55 28
Soneleder sone Sentrum
Nordstua
Ann Hege Kårsten 77 18 55 63
Soneleder sone Øvre
Barduheimen
Åse Michaelsen 77 18 55 19

E-mail kontorfullmektig:   evy.fredly@bardu.kommune.no

Barduheimen sykehjem ligger i Setermoen sentrum. Sykehjemmet er integrert med hjemmetjenesten og delt inn i tre soner:

Tildeling av plass på sykehjemmet foretas i brukermøtet som avholdes hver tirsdag. Deltakere på brukermøtet er pleie-og omsorgssjef, soneledere, tilsynslege, fysioterapaut og ergoterapaut. Tildelingen skjer på bakgrunn av pleie og omsorgsbehov.

Søknadsskjema sendes Pleie - og omsorgstjenesten, Parkveien 24, 9360 Bardu.

Nordstua er en skjermet avdeling for senil demente med 10 plasser
Pleie-rehabiliterings avdeling  er delt inn i to soner, Nedre og Øvre sone, med 32 plasser tilsammen
Serviceavdeling  som omfatter kjøkken og renhold.