Nødnummer

Her er nummer du kan ringe for akutt hjelp:

Krise og beredskap

Nøkkelpersoner ved kriser, katastrofer og ulykker i Bardu kommune 2023

Beredskapsleder Per Åke Heimdal Tlf. 48263770
Beredskapskoordinator Stian Olsen Tlf. 94170480
Kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø Tlf. 91639041
Ordfører Toralf Heimdal Tlf. 95081111
Fungerende leder psykososialt kriseteam Hege Hammer Tlf. 96634190

 

Beredskapsplan Bardu kommune

Psykososialt kriseteam

Målet for kommunalt krisearbeid i Bardu kommune er å gi innbyggerne et tilbud om psykososial støtte ved påkjenninger som er så store at de overskrider personens mulighet og ressurser til å mestre situasjonen, samt hindre eller minske de psykiske skadevirkningene slike påkjenninger kan gi.

Det psykososiale kriseteamet er et supplement til den bistanden som ytes gjennom det ordinære tjenesteapparatet. Sorg skal ikke behandles, men må gjennomleves. I denne prosessen er familie, venner og det øvrige sosiale nettverk det viktigste grunnlaget for at mennesker i kriser skal finne tilbake til et liv som etter hvert får tilbake sin mening. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser kan det være nødvendig med profesjonell krisehjelp.

Kriseteamet skal ikke erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi. Det må heller ikke ta fra individ, familie, venner og nærmiljø det ansvaret de har for seg selv, sine nærmeste og sitt miljø.

Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Ved kriser hvor det ordinære tjenesteapparatets ressurser ikke strekker til, kan det hentes ressurser gjennom det tverrfaglige kriseteamet som den foreliggende plan omhandler.

Plan for psykososial oppfølging i Bardu kommune ved ulykker, kriser og katastrofer

 

Fungerende leder psykososialt kriseteam:

Hege Hammer

Tlf. 96634190

Barneverntjenesten

Barnevernvakta er barneverntjenestens akuttberedskap for barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Dette er en interkommunal vakttelefon for akutte hendelser hvor det er behov for bistand fra barneverntjenesten utenfor ordinær kontortid. 

tlf 4000 2276
 

Mer om Barnevernstjenesten i Bardu finner du her

Feil ved avløp, park, skilt, vann, veg og veglys.

Meldingstjeneste

Send melding om feil og mangler her

Du kan også se meldinger som alt er innrapportert for å unngå å registrere samme feil flere ganger. Eventuell informasjon om deg som melder vil ikke være synlig på nettet for andre enn de som skal behandle saken.

 

Akutte hendelser

Viktig: Akutte hendelser som ikke kan vente til ordinær arbeidstid skal ikke meldes her.


Mandag-fredag kl 08.00-15.00 må du i slike tilfeller ta kontakt med avdeling Kommunalteknikk på

tlf 77 18 53 20 eller på epost til postmottak@bardu.kommune.no


Etter kl 15.00 og i helger må du ta kontakt med teknisk vakt tlf: 957 56 962

Veterinærvakt

Interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen

Ordningen med veterinærvakter skal sikre at det i kommunal/interkommunal regi blir etablert klinisk vakt for veterinærer i alle deler av landet slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakten er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

 

Vakttelefon veterinær er 922 18999

Link til Mattilsynet

Viltpåkjørsel

I Bardu kommune har Kommunestyret delegert sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende endringer i lov, til formannskapet. Rådmann v. avdeling landbruk har det adminsitrative fagansvaret. 

Ved henvendelser/ spørsmål kan du alltid ringe kommunen v/ Ingeborg Nygaard på  tlf +47 950 89 091. 

Ved akutt behov kan du og ringe politet på tlf 02800 som igjen vil kontakte vår kommunale vakttelefon. 

Dersom kommunen må igangsette undersøkelser eller ettersøk kontakter vi våre ettersøksjegere som er geografisk fordelt i kommunen.

 

NB! Ved påkjørsel av hjortevilt skal det ALLTID meldes fra til politiet på tlf 02800 så kontakter politiet kommunen. 

Du kan lese mer om viltpåkjørsler her

 

PS! Avdeling landbruk har på lager egne merkbånd som du kan ha liggende i bilen for å merke påkjørselsstedet dersom uhellet skulle være ute. Vi holder til i 2.etasje på Veksthuset. 

 

Dersom du finner et dødt vilt kan Forskrift om ivaretakelse av dødt vilt være til hjelp.