Målsetting med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Målgrupper

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Fordeling av LAM

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådenes yildelingskriterier skal fastsettes på idrettsrådenes årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra samordna rapportering brukes som basisgrunnlag for fordelingen.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd.

Utbetaling

Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Kontakt idrettslag og idrettskrets

Idrettslag kontakter idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsråd kontakter idrettskretsen i sitt fylke.

Idrettskrets kontakter NIF:
Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver
Mobil: 416 70 015
E-post: line.hurrod@idrettsforbundet.no