Setermoen skole er sentrumsskolen i Bardu kommune og ligger ca 1,5 km nord for Setermoen sentrum. Bardu kommune er skoleeier. Skolens oppgave er å gi grunnskoleopplæring i samsvar med gitte lover og regler og undervise elever i 1. - 7. klasse etter gjeldende læreplaner.

Skolen har ca. 270 elever på 1.-7 trinn, med to paralleller på hvert trinn.

Skolen har lenge hatt en stabil og godt kvalifisert bemanning. 

Undervisningstid:
Skoledagen er fra 09:00 -14:35 alle dager bortsett fra tirsdag, da slutter skoledagen kl. 13:00.
1.- 2. klassetrinn har i gjennomsnitt 18 undervisningstimer (60 min) per uke.
3.- 4. trinn har 20 timer og 5.- 7. trinn har 21 timer. Da skolen ikke har midt-skyss vil elevene på 1.- 4. trinn få flere timer undervisning pr. uke. For å kompensere for dette har de noen undervisningsfrie dager. 1. og 2. trinn har undervisningsfri fredager i partallsuker, mens 3. og 4. trinn har fire undervisningsfrie fredager i løpet av året. Disse er lagt til fredager når 1. og 2. trinn har fri.  Skoleåret 2018/19 har 3. og 4. klasse undervisningsfri: 16. november, 14. desember, 5. april og 31. mai. SFO har åpent hele dagen for de barna som har plass der.

Dagsplan:
1.økt: 09:00-10:00
2.økt. 10:20-11:30
3.økt: 12:00-13:00
4.økt: 13:20-14:35

Friminutt:
10:00-10:20
11:30-12:00
13:00-13:20

SFO ved Setermoen skole er et helårs fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1.-4. klasse. Vi har følgende tilbud om SFO-plass:
A-plass – helårsplass
B-plass – heldagsplass ( ikke i skolens fri- og feriedager)
C-plass – korttidsplass i skoleåret ( 9.00-14.30)

Åpningstiden er 07:00 – 16:15.

Frokost er fra 07:30 – 08:30 og barna må ha med frokostpakke mens SFO holder melk. Etter skoletid har vi samling med frukt og grønnsaker. Av og til lager vi varm mat.

Våre barne- og ungdomsarbeidere og assistenter jobber også i skolen, noe som gjør barnas hverdag tryggere, og som også styrker samarbeidet mellom skole, SFO og foreldre.

Gjennom hele året har vi fokus på lek og styrking av barnas sosiale kompetanse. Vi fokuserer på å styrke barnas motivasjon og selvbilde, gjennom veiledning og anerkjennelse.

Planleggingsdager ved sfo dette skoleåret er: 16. og 17. august, 20. november, 4. januar og 24. juni. Sommer-SFO starter tirsdag 25. juni 2019. Barn med A-plass kan benytte seg av sommertilbudet. I 2019 har SFO sommerstengt uke 29, 30 og 31.

Nytt SFO år for skoleåret 2019/20, starter mandag 5. august.

Skole og sfo kan ikke ta ansvar for private leker og ber om at dette ikke tas med til skole/sfo.

Mobiltelefon og smartklokker/mobilklokker skal i henhold til skolens ordensreglement ligge avslått i skolesekken.

Skolehelsetjenesten:

Skolens helsesøster er på skolen en dag i uka. Hun kommer også til skolen ved vaksinering med mer. Miljøterapeut for barn og unge har kontordag ved skolen en til to dager i uka.

Skoleskyss:
Elever i 1. klasse som bor mer enn 2 km fra skolen har rett til skoleskyss. I Bardu kommune gjelder dette til og med 3. klasse. Elever i 4.-7. klasse som har 4 km eller mer til skolen, har også rett til skoleskyss.

Skolefritidsordningen/SFO

SFO på Setermoen skole:

Temaplan.jpg

FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU velges av foreldrerådet ved Setermoen skole. Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved Setermoen skole. Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. I henhold til vedtektene, er ikke FAU beslutningsdyktig før det er minst 5 representanter.