Brannvesenet skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, ulykker, eksplosjoner og farlige stoffer. Tjenesteområdet dekker beredskap og tiltak som forebygger brann. 

Beredskap

Bardu brann og redning er organisert i lag av heltidspersonell (formann og brannvernsoldater) med døgnkasernert vakt. Støttestyrken består av 16 deltidspersonell. Avdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekklig materiell til å håndtere omfattende branner og ulykker og de oppgaver som brannvernlovgivningen pålegger kommunene.

Forebyggende

Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Målene når vi gjennom å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i samarbeid med andre aktører i kommunene, samt å gjennomføre brannforebyggende tilsyn. Feiervesenet har også tilhørighet til avdelingen.

Mer informasjon om feiervesenet finner du her: Boligtilsyn og feiing

Samarbeidsområder

Bardu kommune har inngått samarbeidsavtale om det forebyggende arbeidet med kommunene Salangen og Lavangen. Formålet er å styrke brannvernet i regionen samt å skape et bredere brannteknisk miljø. I avtalen inngår felles brannsjef, overordnet vakt, forebyggende avdeling og feiervesenet.