Undervisningstid og dagsplan

Skoledagen er fra 09:00 -14:30 alle dager. Vi har 60 minutters økter. Bakgrunnen for dette er å gi bedre tid til ulike undervisningsopplegg, samt gi elevene lengre pauser mellom øktene som blant annet kan brukes til aktiviteter utendørs i friminuttene. Hovedplanen er: 

Dagsplan: 

1. time: 09:00-10:00 

2. time: 10:15-11:15 

3. time: 11:45-13:15 

4. time: 13:30-14:30 

Friminutt:

Fra skolestart 2021 bestemte vi at elevene skal være ute i alle friminutt, uansett vær.

Å endre dette tilbake til friminutt innendørs er en sak som elevrådet jobbet med. Elevene medvirket godt i prosessen for å sette standarder og bidra i å skape et trygt skolemiljø.  

Regler utarbeidet av klasseråd/elevråd er presentert i klassene av elevrådsleder og rektor og henger på hvert klasserom. De er listet opp sist i Informasjon til nye elever og foresatte.

Skolefrokost

Skolen er 1.semester 23/24 med i en prøveordning hvor elevene får servert havregrøt i Aula mellom kl 0830-0900 på tirsdager og torsdager. Elevene som kommer med buss, har anledning til å få servering i første friminutt. (kl 1000-1015). De må da melde fra på morgenen om de ønsker grøt til miljøterapeut, Kirsten Sørgård. Elevene blir informert om dette første skoledag. 

Informasjon til nye elever og foresatte 2023-2024

Velkommen som elev og foresatte ved Bardu ungdomsskole.

Informasjon fra Bardu ungdomsskole 2023-2024 (nedlastbart informasjonshefte).

Den samme informasjonen finnes på denne siden. 

Nye standarder ved Bardu ungdomsskole etter overflytting til ny skole

Vi

 • oppbevarer yttertøy, sko og hodeplagg i eget garderobeskap. Gjelder ikke religiøse hodeplagg.
 • har egne innesko tilgjengelig på skolen
 • hilser ved timestart
 • har ro i spisepausen
 • forlater klasserommet ryddig og klart til neste time
 • lar mobilen eller annet digitalt utstyr bli hjemme eller oppbevarer disse avslått i eget garderobeskap (innelåst)
 • setter datamaskiner på plass i ladeskapene og låser disse ved skoleslutt
 • har ikke med energidrikker, brus eller godteri på skolen

 

Vi aksepterer ikke 

 • negativt kroppsspråk, språkbruk og negative blikk 
 • uro i og ved oppstart av timene slik som for eksempel vandring, prating, spising og drikking 
 • voldsom lek, herjing og knuffing 
 • chatting, sms/snap/fotografering eller lignende  

 

Dersom mobilen tas fram uten godkjenning av ansatt ved Bardu ungdomsskole skjer følgende: 

 1. Første gang. Lærere og ansatte tar inn mobiltelefonen, og kan hentes hos kontaktlærer etter endt skoledag. 
 2. Andre gang. Mobiltelefonen leveres til inspektør/rektor og kan hentes der av eleven etter endt skoledag.                                                                                          

Ved flere hendelser tas det kontakt med foresatte for å bli enige om konsekvenser framover.

 

STANDARDER I FRIMINUTTENE

Følgende regler, utarbeidet av elevrådet, informeres om og henges opp i klasserommene..  Husk at alle reglene er til for å bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle elever på skolen.

 1. Vi følger vanlig ordensreglement
 1. Ikke hærverk
 1. Ingen flytting av møbler eller annet utstyr
 1. Ikke bruk av prosjektor eller PC. (alle pc-er skal være i skapene)
 1. Alle klassene skal være på eget klasserom og alle klasseromsdører skal være åpne
 1. Hvis man skal treffe elever fra andre klasser/trinn må man være i gangene eller gå ut.

 Lærer kan være tilstede i klasserommet for å forberede neste time. Ved behov har lærer mulighet til å stenge av klasserommet hvis forberedelsene krever at lærer er alene på klasserommet.

 Inspeksjon følger sine trinn og det vil være 1 inspeksjon ute og 2 inne.

 

FRATREKK AV FRAVÆR

Forskrift til Opplæringslova § 3-41 Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førest på vitnemålet. Fråvær skal førast i dager og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverteres til dagar.
Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.
Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.
For inntil 10 skoledager i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

 1. dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar

innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

 

§ 2-11.Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Våre planleggingsdager 2023

15.-18. august
14. november
2. januar

Elevers fravær

Skolen skal ha beskjed fra hjemmet, når eleven har vært fraværende i 3 dager. Vi praktiserer også at hjemmet gir beskjed ved kortere fravær. Bakgrunnen for dette er å ivareta elevenes sikkerhet, slik at barna kan etterlyses om de har gått hjemmefra, men ikke er kommet til skolen ved skolestart.


Når eleven har vært syk skal det gis melding via Visma Flyt skole. Ved planlagt fravær skal det søkes fri på forhånd.

Hvis en elev blir syk eller skadet

Hvis en elev blir syk og vil dra hjem, eller er skadet og må til lege, vil det alltid bli tatt kontakt med foresatte først. Det er derfor viktig at skolen alltid har foresattes riktige telefonnummer.
Etter en skade må eleven/læreren møte hos rektor/inspektør for å registrere skaden hos NAV.

Søknad om fri/permisjon

Dersom foresatte ønsker at eleven skal ha fri fra skolen, må de søke om det. Kontaktlæreren kan gi eleven fri inntil to dager. Rektor kan gi fri inntil to uker.  

Søknad om permisjon sendes via Visma Flyt Skole - https://foresatt.visma.no/bardu . Det forventes at eleven følger ukeplan og gjør oppgaver som er satt i perioden. Avvik avtales med faglærer. Det kan søkes om fratrekk av fravær på vitnemål for permisjoner knyttet til helsemessige grunner og innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11.

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier, Hanne Lund, har fast kontortid på Bardu ungdomsskole tirsdager og fredager. Miljøterapeut, Vaiva Lieblein, har fast kontortid onsdager fram til kl 1130 og hele torsdager.

Skoleskyss

Elever i 8.-10 klasse som har 4 km eller mer til skolen, har rett til skoleskyss.


Det går buss til skolen til skolestart kl. 0900 og fra skolen kl 14.45, eleven må ha med gyldig busskort.

Skolemelk/skolemåltidet

Foresatte kan bestille skolemelk på internett. Dette gjøres på www.skolelyst.no. Her finnes bruksanvisning for, hvordan du både bestiller og betaler.
Skolemåltidet starter vanligvis kl. 1135.

Kroppsøving

Kroppsøving foregår deler av året på skolens uteområde og ellers i skolens gymsal. Elevene skal skifte før gymtimen.
Svømmeundervisningen er i 8.klasse. Elevene har 1 time svømming annenhver uke i perioden 1. oktober – 1. mai. Alle elever skal dusje uten badetøy før de går i bassenget.
I tillegg til skolens ordensregler (§9-11) gjelder egne ordensregler for Barduhallen.

Leksehjelp

Tilbud om leksehjelp vil tas opp til vurdering etter 1.semester.

Karakterer og standpunkt

På ungdomsskolen får elevene vurdering med karakter. Vurdering med karakter skal gis på halvårsvurderinger og på standpunkt. Det vil også være underveisvurderinger som ikke vurderes med karakter, men med en framovermelding i fagene.

Standpunkt er sluttvurderinger som elevene får på vitnemålet i grunnskolen. Grunnlaget for standpunktvurdering er kompetansemålene i lærerplanen til faget. For at skolen skal kunne oppfylle formålet for opplæringen, har eleven ansvar for å delta i opplæringen. Både standpunktkarakter og eksamenskarakter skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. De to karakterene er ulike uttrykk for sluttkompetanse, der rammene for karakterene er ulike. Dermed er karakterene heller ikke direkte sammenlignbare. 

Elevene får standpunkt i avsluttende fag. Det vil si Mat & Helse på 9.trinn og valgfag som avsluttes innværende skoleår.

Klage på standpunkt.: Det sendes ut egen informasjon på våren med informasjon om klagerutiner på standpunkt.

Turer og elev-avspasering

Vi har flere turer og arrangementer i løpet av de tre årene på ungdomsskolen. Alle turene er pedagogisk forankret i kompetansemål knyttet til kroppsøving, språkfag og tverrfaglige temaer som folkehelse og livsmestring. For deltagelse på disse opparbeider elevene seg avspasering. Se oversikt under:

Vedtak fattet i møte 23.oktober 2013, Samarbeidsutvalget Bardu ungdomsskole

Sak 4 13-14: Avspasering

 Vedtak:

Elevene får avspasering for undervisningstid ut over ordinær skoledag etter følgende plan:

8.klasse bli kjent-tur med en overnatting                             Avspasering 1 skoledag

9.klasse vintertur med to overnattinger                              Avspasering 2 skoledager

9.klasse to yrkeskafeer på kveldstid                                     Avspasering 1 skoledag

10.klasse teatertur                                                                Avspasering 1 skoledag

10.kIasse møte med vg. skole kveldstid                               Avspasering 0,5 skoledag

 

•          Avspasering forutsetter deltakelse

•          Elevavspasering tas fortrinnsvis samme skoleår det opptjenes

•          Som hovedregel tas elevavspasering i forbindelse med skoleslutt om våren. Annet må avtales med rektor.

•          Læreravspasering for disse arrangementene avtales med undervisningsinspektør.

Verdisaker og mobiltelefon

Mobiltelefon, smartklokker, mobilklokker og andre verdisaker kan en ta med seg på skolen på eget ansvar, men bruk av mobiltelefon er kun tillatt etter avtale med en av skolens ansatte.

MOT

Bardu ungdomsskole er en MOT-skole. MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Det tror vi er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn. Kjærlaug Walle og Torbjørn Køhl er MOT -Coacher og alle klasser har i løpet av skoleåret timer med MOT knyttet til blant annet trygghet, fokus, drømmer, fremtid, verdibevissthet, egenstyrke, osv. Noen elever fra 9.trinn utdannes, etter søknad, til ungMOTivator og besøker barneskolene (6.-7.trinn) gjennom skoleåret som et tiltak for å gi en mykere overgang til ungdomstrinnet.

 

Les mer om MOT:

mot.png

MOT på Facebook

Hvem spør vi om hva?

Rektor og inspektør tar seg av økonomi, personal- og pedagogisk ledelse. Rektor og inspektør har vanlig kontortid fra 8.00-15.30

Rektor: Vanja Bjørnsen Hovde tlf. 908 35 800

Inspektør: Marianne Bjørnsen tlf. 91631307

Skolens kontor og sentralbord ledes av Malin Nordmo. Hun administrerer alt som har med skoleskyss og kan ellers svare på det meste. Tlf. 77 18 54 40

Spørsmål knyttet til enkeltelev, klassen og undervisning besvares av kontaktlærer eller faglærer. Se ukeplan.

Samarbeid skole/hjem

Samarbeidet foregår innenfor tre hovedområdet:

 • Samarbeid om den enkelte elev
 • Samarbeid om den klassen som eleven tilhører
 • Samarbeid i formelle fora for hele skolen

En viktig forutsetning for god kontakt mellom skole og hjem er gjensidig informasjon. Fra skolens side foregår dette oftest i form av ukeplaner med lekser, informasjon om uken som gikk og uken som kommer, nyttige beskjeder og kontaktinformasjon til kontaktlærerne.
Fra hjemmet får skolen oftest informasjon via Visma Flyt skole og telefon.
Den jevne kontakten suppleres med utviklingssamtale en gang per halvår. Det holdes klasseforeldremøte 1-2 ganger per skoleår. 

FAU, SU, SMU

Alle foreldre er automatisk medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet skal arbeide for de felles interessene foreldrene/de foresatte har. Det velges to foreldrekontakter i hver klasse. Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, velges blant disse. Ved Bardu ungdomsskole består FAU av en representant for hvert klassetrinn. Det betyr at det blant foreldrekontaktene på hvert klassetrinn velges en representant til FAU og en vara.

Det velges 2 representanter til samarbeidsutvalg (SU) og 3 representanter til skolemiljøutvalg (SMU) fra foreldrerepresentantene. I utvalgene sitter de sammen med elevrådsrepresentanter, skolens representanter og politisk representant. Informasjon om de ulike utvalgene gis til FAU og finnes også på: https://foreldreutvalgene.no/fug/?s=utvalg

Trygghet bilde BUSK

Ordensregler for Bardu ungdomsskole

Her finner dere ordensreglement og standarder ved Bardu ungdomsskole. Hver klasse lager sine klasseregler sammen hver høst, og disse er synlige på klasserommene til de enkelte klassene. Regler og standarder er utarbeidet for å fremme sosial læring og skape et trygt og godt skolemiljø.

 

Ordensregler for elevene i grunnskolen i Bardu kommune.

BARDU UNGDOMSSKOLE

 1. Bardu Ungdomsskole skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Skolen skal være et trygt og godt sted for både elever, lærere og andre ansatte. Elevene ved Bardu Ungdomsskole skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller skoleveien.

Derfor må vi vise respekt for og ta hensyn til hverandre.

 1. Vi ønsker at skolebygninger, uteareal, lærebøker og annet utstyr er i orden.

Derfor må vi alle ta ansvar for skolen vår og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute. Vi må behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent.

 1. Skolen skal være et arbeidssted der alle trives og får muligheten til å prestere.

Derfor har vi alle ansvaret for

 • å holde skolen vår ryddig
 • å møte presis til timer og avtaler
 • å rette oss etter gjeldende reglement for orden og oppførsel og andre regler og   rutiner ved skolen (skolens standarder, klasseregler, nettvettsregler og bussregler)
 1. Skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Alle har krav på å få et best mulig læringsmiljø.

            Derfor må vi

 • holde arbeidsro i timene
 • møte godt forberedt til skoledagen
 • ha med nødvendig utstyr til undervisning og aktiviteter
 • la mobiltelefon være avslått og bare bruke denne dersom skolen har gitt tillatelse til bruk
 • bare bruke internett i forbindelse med undervisningen eller etter avtale med ansvarlig voksen.
 • ha tillatelse fra lærer/ansvarlig voksen til å filme, ta bilder og/eller lydopptak i skoletiden

5. Skolen har ansvaret for elevene i skoletiden.

             Derfor kan ikke elevene

 • forlate skolens område uten tillatelse
 • ta med gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar på skolen
 • bruke sykkel, rulleskøyter eller skateboard utenfor anvist område. Nødvendig sikkerhetsutstyr skal brukes.
 • utøve lek som kan medføre skader
 1. Skolen skal være en røyk- og rusfri arbeidsplass for alle.

Derfor er det forbudt å ta med eller bruke tobakk, snus eller andre rusmidler.

Tiltak som kan brukes når elevene bryter reglementet.

 1. Elever som ikke følger skolens ordensregler, må regne med at skolen reagerer på en eller flere av følgende måter:
 • tilsnakk av en voksen person
 • telefon eller skriftlig melding til foresatte 
 • rydding, reparasjonsarbeid eller økonomisk erstatning
 • beslaglegge gjenstander
 • ta igjen tapt undervisningstid (for eksempel i friminutt)
 • utvisning for inntil 2 klokketimer - etter lærers avgjørelse
 • utvisning for inntil 3 dager – etter rektors avgjørelse. Foresatte skal varsles. (Opplæringsloven § 9A-11)
 1. Der andre elevers sikkerhet eller personvern står i fare, skal ansvarlige voksne bryte inn for å forhindre dette

Eleven skal vurderes i orden og oppførsel etter dette reglementet.

Før et eventuelt tiltak blir iverksatt, har eleven alltid rett til å forklare seg.

Foresatte bør/må underrettes på forhånd.

Disse reglene gjelder for alle skolens arrangementer både i og utenfor skoletiden.

Revidert høst 2017