Bardu ungdomsskole er sentrumsskolen i Bardu kommune. Skolen ligger ca. 1,5 km nord for Setermoen sentrum og Bardu kommune er skoleeier. Skolens oppgave er å gi grunnskoleopplæring i samsvar med gitte lover og regler og undervise elever i 8-10. klasse etter gjeldende læreplaner. Skolen har ca. 130 elever på 8-10. trinn, med to og tre paralleller på hvert trinn.

Våre planleggingsdager dette året er:
12., 13., og 14. august
17. november
21. juni

Mobiltelefon, smartklokker, mobilklokker og andre verdisaker kan en ta med seg på skolen på eget ansvar, men bruk av mobiltelefon er kun tillatt etter avtale med en av skolens ansatte.

Vi tilbyr leksehjelp med lærere tirsdag og onsdag.

 

Undervisningstid:
Skoledagen er fra 09:00 -14:35 alle dager.

Dagsplan:
1. time: 09:00-09:45
2. time: 09:55-10:40
3. time: 10:50-11:35
4. time: 12:00-12:45
5. time: 12:55-13:40
6. time: 13:50-14:35

MOT
Bardu ungdomsskole er en MOT-skole. MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot - til å leve, bry seg og si nei. ​

mot.png

Hvem spør vi om hva?
Rektor og inspektør har vanlig kontortid fra 08.00 - 15.30 hver dag. Skolens kontor og sentralbord ledes av Malin Nordmo. Hun administrerer alt som har med skoleskyss og kan ellers svare på det meste. 

Ordensregler for Bardu ungdomsskole

 

Ordensregler for elevene i grunnskolen i Bardu kommune.

BARDU UNGDOMSSKOLE

 1. Bardu Ungdomsskole skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Skolen skal være et trygt og godt sted for både elever, lærere og andre ansatte. Elevene ved Bardu Ungdomsskole skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller skoleveien.

Derfor må vi vise respekt for og ta hensyn til hverandre.

 1. Vi ønsker at skolebygninger, uteareal, lærebøker og annet utstyr er i orden.

Derfor må vi alle ta ansvar for skolen vår og ta vare på alt som tilhører skolen, inne og ute. Vi må behandle skolebøker og annet undervisningsmateriell pent.

 1. Skolen skal være et arbeidssted der alle trives og får muligheten til å prestere.

Derfor har vi alle ansvaret for

 • å holde skolen vår ryddig
 • å møte presis til timer og avtaler
 • å rette oss etter gjeldende reglement for orden og oppførsel og andre regler og   rutiner ved skolen (skolens standarder, klasseregler, nettvettsregler og bussregler)
 1. Skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Alle har krav på å få et best mulig læringsmiljø.

            Derfor må vi

 • holde arbeidsro i timene
 • møte godt forberedt til skoledagen
 • ha med nødvendig utstyr til undervisning og aktiviteter
 • la mobiltelefon være avslått og bare bruke denne dersom skolen har gitt tillatelse til bruk
 • bare bruke internett i forbindelse med undervisningen eller etter avtale med ansvarlig voksen.
 • ha tillatelse fra lærer/ansvarlig voksen til å filme, ta bilder og/eller lydopptak i skoletiden

5. Skolen har ansvaret for elevene i skoletiden.

             Derfor kan ikke elevene

 • forlate skolens område uten tillatelse
 • ta med gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar på skolen
 • bruke sykkel, rulleskøyter eller skateboard utenfor anvist område. Nødvendig sikkerhetsutstyr skal brukes.
 • utøve lek som kan medføre skader
 1. Skolen skal være en røyk- og rusfri arbeidsplass for alle.

Derfor er det forbudt å ta med eller bruke tobakk, snus eller andre rusmidler.

Tiltak som kan brukes når elevene bryter reglementet.

 1. Elever som ikke følger skolens ordensregler, må regne med at skolen reagerer på en eller flere av følgende måter:
 • tilsnakk av en voksen person
 • telefon eller skriftlig melding til foresatte 
 • rydding, reparasjonsarbeid eller økonomisk erstatning
 • beslaglegge gjenstander
 • ta igjen tapt undervisningstid (for eksempel i friminutt)
 • utvisning for inntil 2 klokketimer - etter lærers avgjørelse
 • utvisning for inntil 3 dager – etter rektors avgjørelse. Foresatte skal varsles. (Opplæringsloven § 9A-11)
 1. Der andre elevers sikkerhet eller personvern står i fare, skal ansvarlige voksne bryte inn for å forhindre dette

Eleven skal vurderes i orden og oppførsel etter dette reglementet.

Før et eventuelt tiltak blir iverksatt, har eleven alltid rett til å forklare seg.

Foresatte bør/må underrettes på forhånd.

Disse reglene gjelder for alle skolens arrangementer både i og utenfor skoletiden.

Revidert høst 2017