På vegne av Forsvarsbygg varsles det, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9, 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, igangsetting av detaljregulering for Setermoen leir og Toftaker boligområde, med konsekvensutredning (KU) og planprogram. Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan, hvor 3RW arkitekter er engasjert til å utarbeide planforslaget for Forsvarsbygg.  

 

Planområdet er på om lag 2861 daa, og omfatter i hovedsak Setermoen leir, «Artillerileiren» og «Verkstedsområdet», samt Toftaker/ Toftakerlia.

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, forslag til planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, kan lastes ned i lenkene under.

Merknader skal sendes til 3RW arkitekter, C. Sundts gate 53, 5004 Bergen, eller til jannicke@3rw.no. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til jannicke@3rw.no /95768223.

Frist for merknader til varsel om oppstart og planprogram er satt til 25.08.2023.

 

Planinitiativ      Referat fra oppstartsmøte          Forslag til  Planprogram     Varslingsbrev     Planområdet