Psykisk helsetjeneste har kontakt gjennom:

 • samtaler i hjemmene, på arbeidsplasser, på kontoret eller ute i naturen
 • veiledning i grupper og til enkeltpersoner
 • kriseintervensjon
 • pårørendearbeid
 • arbeid med Individuell plan(IP) og ansvarsgrupper
 • gå i lag med bruker på offentlige kontorer, fokus på mestring
 • undervise i grupper; brukere, foreldre, personell
 • tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og møtevirksomhet på kommunalt nivå
 • samarbeid med og oppfølging av behandlingsopplegg fra 2. og 3. linjetjenesten
 • følge av pasienter ved innleggelse og oppfølging i institusjon
 • sosialt nettverksarbeid

Psykisk helsetjeneste fungerer ofte som koordinator mellom ulike etater og mellom de ulike behandlingsnivå. Henvendelser kommer fra pasient, pårørende, 1., 2. eller 3.linjetjenesten.

Enkelte brukere av rus og sykisk helsetjeneste trenger omfattende hjelp, noe som er både tid - og ressurskrevende. Tjenesten har blant annet lagt vekt på å jobbe forebyggende med sosialt nettverk og miljørettet tiltak.  Vi er et lavterskeltilbud og tjenesten er gratis.

Ansatte og funksjon
I tjenesten arbeider psykolog, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og hjelpepleier.   

Leder
Psykisk helsetjeneste

Hege Thomassen Fosslund

Besøksadresse
Parkveien 24,
9360 Bardu
Telefon 77 18 55 95/ 47 68 52 01