Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-14 har utvalg for Plan, levekår og utmark vedtatt reguleringsendring for «Setermoen sentrum B/F/K 8 m.m.» - PlanID: ME_R1922058_5. Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Under finnes saksdokumenter for nedlasting.

Beskrivelse         Søknad      Illustrasjon       Plankart          Bestemmelser 

Innstilling          Vedtak