Plan-teknisk utvalg fastsatte Planprogram for «Detaljregulering datasenter Strømsmo» i sak 11/2020 den 25.05.2020.

Det er ikke klageadgang på fastsettelse av planprogrammet, jfr. Pbl § 1-9, da fastsetting av utredningsplikt er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak.

Aktuelle saksdokumenter kan lases ned fra linkene under:

 

Planprogram    Planprogram merknadsbehandling     Innstilling         Vedtak