Bardu kommune ønsker meddommere til tingrett og lagmannsrett, jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 01.02.2021-31.12.2024. Fristen for kommuner å gjennomføre valget er 1. juli

Dersom du kunne tenke deg å bli meddommer eller skjønnsmedlem for Bardu kommune, meld deg gjerne eller foreslå kandidater her på kommunens nettsider.

Opplysninger som trengs er navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato (ikke personnummer, utdannelse, yrke og arbeidsgiver.

Fyll ut skjema her

 

Har du spørsmål?

Kontakt Mari Siljebråten på mail mari.siljebraaten@bardu.kommune.no eller telefon 482 32 532.

 Plikter og Krav for å bli meddommer

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger.

  • Du må ha gode norskkunnskaper og være personlig egnet til jobben.
  • Du må være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start.
  • Du må ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, eller under gjeldsforhandling, konkursbehandling/ konkurskarantene.
  • Du må være registrert bosatt i kommunen på valgdagen

 Meddommer i Tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i saker sammen med en fagdommer.

Senja tingrett

 Meddommer i lagmannsretten

Meddommere (tidligere lagrettemedlemmer) er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fem meddommere som skal dømme i rettssaker sammen med to fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.

 Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

 Hvem kan være meddommer

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Bardu kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Les mer på domstol.no

 Bli skjønnsmedlem

Vi trenger skjønnsmedlemmer til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten med kompetanse innenfor disse områdene:

  • Ulike sider av verdifastsettelse
  • Bruk og drift av fast eiendom
  • Plan- og reguleringsprosesser
  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Økonomi, revisjon og regnskap

Skjønnsmedlemmer må være over 21 år, folkeregistrert i Bardu kommune, ha gode norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene. 

Har du interesse for et slikt verv, ber vi deg om å registrere deg. Det er også mulig å foreslå kandidater til slikt verv.