Det kunngjøres om vedtak i navnesak reist av Kartverket i sak  2021/542.

Navnesaken gjelder skrivemåten på fem stedsnavn der Leina er en del av de aktuelle navn. Kunngjøring av vedtak med mulighet for klage er hjemlet i Lov om stadnamn § 12 med tilhørende forskrifts §§ 9 og 10.

Frist for å klage er 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage sendes direkte til Kartverket med kopi til Bardu kommune.

Under finnes vedtaksbrev fra Kartverket og brev med tilråding fra Sametinget og Språkrådet.  

Brev fra Kartverket         Tilrådning fra Sametinget          Tilrådning fra Språkrådet          Navnesaksskjema