Kommunens anskaffelser skal først og fremst støtte arbeidsprosessen i våre kjernevirksomheter. Gode rutiner for anskaffelser er derfor av stor strategisk betydning for Bardu kommunes tjenesteproduksjon. For å kunne nå målene som er satt er det avgjørende at vi har kontroll og styring, samt bruker ressursene effektivt og får økt verdiskapning. Anskaffelsene skal også balansere mellom kommunens interne behov og kommunens samfunnsansvar. Dette samfunnsansvaret innebærer blant annet at de som jobber med innkjøp i kommunen er lovlige, etiske og miljøvennlige.

Anskaffelsesstrategien setter rammene og gir retningslinjer for hvordan Bardu kommune skal forholde seg til innkjøp av varer, tjenester og bygg- og anleggsanskaffelser, samt avtaler om leie og leasing. Hovedhensikten med innkjøpsstrategien er å sikre at kommunens anskaffelser bidrar til at ansatte får en mer effektiv arbeidsdag og at kommunen drives kostnadseffektivt. Strategien er også et verktøy for å motvirke arbeidslivskriminalitet og redusere avfall og forurensing som følge av innkjøpene.

Mål

Bardu kommune har valgt å konsentrere strategien rundt 5 generelle mål og ett mål for kommunens innkjøpssamarbeid i regionen. Dette betyr ikke at målene vil være uttømmende for anskaffelsesarbeidet de kommende fire år, men at en i særlig grad vil ha oppmerksomhet mot de utvalgte områdene.

Mål 1: Kommunens anskaffelser skal organiseres effektivt, med avklarte roller og rett kompetanse.

Mål 2: Kommunens anskaffelser skal dekke brukernes behov og ha riktig kvalitet.

Mål 3: Kommunens anskaffelser skal bidra til innovasjon og markedsutvikling.

Mål 4: Bardu kommune skal være en foregangskommune for samfunnsansvar i sine anskaffelser.

Mål 5: Kommunen skal opptre profesjonelt og ryddig i møte med leverandørmarkedet.

 

I tillegg har kommunen følgende målsetning for innkjøpssamarbeidet i regionen:

Mål 6: Bardu kommune skal være en relevant og attraktiv samarbeidspart på anskaffelsesområdet.