Kommuneoverlegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Hva er Kommuneoverlegens oppgaver?
Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse og omsorgstjenesteloven) står det i § 5-5: "Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunen kan samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege. Kommunelegenplikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen."

Nina Kjær Brones – Leder med særlig ansvar for medisinskfaglig rådgivning, plan og beredskap, deltakelse i beredskap/kriseledelse.

Vidar Bjørnås – Ansvar for forebyggende oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern og folkehelse.

Tormod Gangsei – Ansvar for interkommunal legevakt, inkl. medisinskfaglig ansvar