Barneverntjenesten i Bardu kommune har som sin målsetting å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester, og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.

Målgruppe
Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge til de fyller 18 år, og i enkelte tilfeller til ungdom mellom 18 og 23 år.

Hvem melder til barneverntjenesten
De fleste meldinger barneverntjenesten mottar kommer fra foreldrene selv. Barn og ungdom oppsøker også barneverntjenesten på egenhånd for å be om hjelp. For øvrig mottar barneverntjenesten meldinger fra offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og ansatte i skole og barnehage.  Disse har alle et juridisk ansvar for å melde fra til barneverntjenesten. Andre privatpersoner melder også til barneverntjenesten. Privatpersoner har et moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar for å melde.

Hvordan melder jeg til barneverntjenesten
Meldinger kan gis barneverntjenesten enten på tlf 77 18 55 70 eller per post. Bruk gjerne vedlagt skjema som du finner her. Det er også mulig å henvende seg personlig direkte til barneverntjenesten. Utenom kontortid kan barnevernvakten kontaktes på tlf 4000 2276.
Postadressen: Barneverntjenesten, Postboks 401, 9365 BARDU
Besøksadressen: Fogd Holmboesgate 56, Helsehuset (over helsestasjon), 9360 Bardu

Kan jeg som melder være anonym
Privatpersoner kan være anonyme, men barneverntjenesten ønsker at alle som melder står fram med full identitet. Det er mulig å henvende seg anonymt til barneverntjenesten for å få råd og veiledning i forhold til en eventuell bekymring. En offentlig ansatt kan ikke være anonym, men kan drøfte en bekymring anonymt.

Saksgang
Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barneverntjenester.
Når barneverntjenesten får inn en melding blir denne vurdert, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom barneverntjenesten mener at meldingen gir grunnlag for iverksettelse av en undersøkelse, blir foreldrene underrettet om dette pr brev.
I en undersøkelse er det vanlig at barneverntjenesten snakker med familien, barn/ungdom, samt at det blir innhentet opplysninger fra aktuelle instanser eller personer. På grunnlag av undersøkelsen og i samarbeid med familien kan det blir satt i verk tiltak.

Tiltak
Tiltak kan for eksempel være: Råd og veiledning, besøk/avlastningshjem, miljøarbeider, plass i barnehage/SFO osv. Tiltakene som settes inn er frivillige og i samarbeid med foreldre. I noen saker, der forholdene er så alvorlige at de kan skade barnets helse eller utvikling om barnet forblir i hjemmet, kan barneverntjenesten flytte barnet mot foreldrenes ønske. Det er Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak i alle tvangssaker. Fylkesmannen har tilsynsoppgave og er klageinstans.
Etter fylte 18 år kan i noen tilfeller påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år dersom ungdommen selv ønsker det og barneverntjenesten oppfatter tiltaket som hensiktsmessig.

Når skal man melde fra til barnevernet
Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg til å melde fra når du er bekymret for et barn.

Her finnes mye informasjon om forebygging av rus og kriminalitet: www.krad.no.

Se også :
http://www.116111.no
http://www.regjeringen.no
http://www.barneombudet.no
http://www.barnehuset.no
http://www.bufetat.no