Arealplanlegging

Avdeling Plan- og utvikling er kommunens planmyndighet. Arealplanlegging er bestemmende for hvordan kommunen skal bruke sine arealer. Ofte vil planlegging legge til rette for ny bruk av arealer samtidig som hensyn til bevaring av eksisterende forhold skal ivaretas. Slike forhold kan f.eks. være naturmangfold og kulturminner. Det handler ofte om hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge. Gode arealplaner skal forvalte kommunens arealer på en slik måte at innbyggerne i dag og i framtiden kan leve i en bærekraftig og trygg kommune.

Planlegging foregår ofte på flere nivåer med ulik grad av detaljering. Det er Plan- og bygningsloven (PBL) som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres.  I PBL andre del (Plandelen) finnes bestemmelsene for kommunal planlegging. Generelt kan planlegging deles i tre nivåer:

  • Kommuneplan (hele kommunen)
  • Områdereguleringsplan (større områder med mindre grad av detaljering)
  • Detaljreguleringsplan (store og mindre områder med høy grad av detaljering)

Alle typer planer blir behandlet politisk. Først behandles planforslagene i Plan- teknisk utvalg. Etter at planene er ferdig behandlet med blant annet offentlig ettersyn er det K-styret som endelig vedtar den aktuelle plan.

I tillegg til at avdeling Plan- og utvikling utarbeider egne planer, saksbehandler avdelingen også private detaljreguleringsplaner og legger disse fram for politisk behandling.

Digitalt planarkiv

Et av de viktigste verktøyene i planlegging er kommunens digitale planarkiv. Her finnes alle godkjente arealplaner som er juridisk bindene for arealbruken i kommunen. Planarkivet brukes også i planprosessen hvor forslagene som er utarbeidet blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Plankartene som ligger i arkivet blir også lagt ut som et eget kartlag på kartportalen Kommunekart. Husk at ved bruk av denne løsningen må kartlagene for de aktuelle planer slås på når kartlag velges.