Den 26. april 2006 gjorde Kommunestyret vedtak om å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene for Altevassreguleringa, og den 25. september 2007 vedtok NVE å åpne revisjonssak. Etter ei saksbehandlingstid på i overkant av 11 år leverte NVE sin innstilling til OED den 19.12.2018. Nå har OED hatt saken til behandling i drøye 3 år og har nå fattet endelig vedtak i saken. Lenke til dokumenter nedenfor. Vedtaket er på 151 sider og kan leses her: Vedtak fra Statsråd 18.2.22 - Revisjon av konsesjonsvilkår regulering av Altevatn og Innsetvatn - Bardu kommune. De viktigste punktene i vedtaket som det har vært størst interesse om lokalt kan kort oppsummeres slik:

 

INNFØRING AV STANDARDVILKÅR FOR NATURFORVALTNING – INNFRIDD

Dette er et sett med vilkår som innføres ved alle nyere reguleringer. Disse vilkårene gjaldt ikke i den opprinnelige konsesjonen. F. eks kunne det i de gamle vilkårene ikke pålegges uttynning av en overtallig røyebestand, men man kunne pålegge utsetting av fisk. Nærmere om standardvilkårene HER

FYLLINGSBESTEMMELSER I ALTEVATNET – IKKE INNFRIDD

Kommunens krav var fylling til kotehøyde 486 m innen 10. juli. Heller ikke Statsforvalterens krav/forslag om en mykere bestemmelse dvs fylling i forhold til tilsig, ble innvilget. Dvs at regulanten kan regulere magasinet som før.

MINSTEVANNFØRING i BARDUELVA NEDENFOR INNSETVATNET - INNFRIDD

Kommunens krav var generell innføring av minstevannføring kun på denne strekningen. Det vil si at vi ikke krevde minstevannføring i Salvasskardelva nedenfor inntak i Salvasskardet eller Barduelva nedenfor inntak i Altevatnet, dvs mellom demninga og Innsetvatnet. Dette fordi kommunen for disse korte elvestrekningene ikke så noen biologisk gevinst, og heller prioriterte raskere oppfylling av Altevatnet. Etter forslag fra kommunen ble det gjort prøveslipp med ulike vannføringer (m3/sekund) ut fra dammen i Røhølen. Her ble det målt virkninger på landskap, biologi og hydrologi, og på bakgrunn av dette prosjektet foreslo kommunen ei minstevannføring et sted mellom 2 og 4 m3/sek. OED fulgte NVE sin innstilling på 2 m3 i sommerhalvåret og 0,5 m3 i vinterhalvåret.

MINSTEVANNFØRING I BARDUELVA NEDSTRØMS STRØMSMO KRAFTVERK – DELVIS INNFRIDD

For å bøte på reduserte gytemuligheter for ørret og skader på bunndyrfaunaen på strekningen Strømsmo kraftverk – samløp Sørdalselva, ble det fra NVE foreslått ei minstevannføring på 12 m3 ut fra kraftverket målt rett nedenfor utløpstunnelen. Etter innspill fra Statkraft og Statnett ble dette av OED endret til at målepunktet skal være ved Foshaug bru, dvs nedenfor samløpet med Sørdalselva. Her vil Sørdalselva bidra til å opprettholde kravet om minstevannføring og dette vil da ikke sikre minstevannføring mellom Strømsmo og Sørdalselva. For fisk og bunndyr er derfor dette et dårligere utfall.