Forslag til valg av meddommere legges ut til offentlig ettersyn i to uker, før utvalg for å sette sammen utvalg og råd innstiller til kommunestyret, som vil fatte vedtak 19. juni. 

Domstolloven § 68 gir retningslinjer for utlegg av forslag på meddommere til offentlig ettersyn: 

I kunngjøringen oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen en fastsatt frist. 

  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene, som er bestemt etter §§ 64 og 65. 
  • Krav til fritak eller merknader til listen, må være kommunen i hende innen 05.06.2024. 


 

Forslag til valg av meddommere 2025-2028

 

Høringsfrist 5. juni 2024

postmottak@bardu.kommune.no

Merk: Høring meddommere 2025-2028