Stemmekretser og åpningstider på valgdagen

I statsråd 6. mars 2020 ble valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

Det ble i kommunestyret 28.10.2021 fastsatt at Bardu kommune skal ha to dagers valg i Setermoen valgkrets. I de øvrige kretsene holdes kun valg 13. september 2021.

For Bardu kommune vil det da bli gjennomført Stortings- og sametingsvalg:

 • Søndag 12. september 2021 kl. 16.00 til kl. 20.00 -Setermoen valgkrets 
 • Mandag 13. september 2021 kl. 10.00 til kl. 20.00 -Setermoen valgkrets
 • Mandag 13. september 2021 kl. 10.00 til kl. 18.00 -Nedre Bardu valgkrets, Øvre Bardu valgkrets og Salangsdalen valgkrets

De fire valgkretsene i Bardu er Setermoen valgkrets, Nedre Bardu valgkrets, Øvre Bardu valgkrets og Salangsdalen valgkrets. 

Valgstyre

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret i Bardu består av følgende medlemmer:

1. Toralf Heimdal, leder (Sp)
2. Rikke Håkstad, nestleder (Sp)
3. Torgrim Nyvoll (Sp)
4. Karl Johnny Bjørnsen (Sp)
5. Marit Øverås (Sp)
6. Regina Alexandrova (H)
7. Berit Sandnes Wikstøl (Ap)
   

Valggjennomføring i pandemi

Lovendringer for trygt valg i pandemien

Stortingsvalget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Det er derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

En smittevernveileder er utarbeidet for å samsvare med de vedtatte midlertidige lovendringene.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Se regjeringens nettsider for mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen.

Frist for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Forhåndsstemmegivning: Fredag 10. september kl. 10.00
Stemmegivning på valgdagen: Mandag 13. september kl. 10.00

Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samtidig som stortingsvalget. For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall og ha fylt 18 år i valgåret.

Eventuell registrering til Sametingets valgmanntall må være gjort innen midnatt 30. juni 2021 for å ha stemmerett ved årets sametingsvalg. 

For mer informasjon om sametingsvalget, se Sametingets nettsider i lenken under: 

Sametinget.no - Sametingsvalget 2021

Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra 1. juli til og med 9. august 2021, dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Tidligstemming foregår på Kommunehuset hverdager mellom kl. 9.00-14.00 i denne perioden. 

Forhåndsstemming

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.

Du kan forhåndsstemme på følgende steder:

Kommunehuset, Altevannsveien 16, 9360 Bardu

 • Mandag – fredag - 10. august - 10. september - kl. 09.00 - 14.00
 • Tirsdager - til kl. 19.00

Setermoen leir

 • Tirsdag 31. august - kl 9.00 - 12.00
 • Torsdag 2. september - kl. 9.00 - 12.00

Barduheimen (for beboere)

 • Mandag 30.august - kl. 11.00 - 14.00

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. 

Du kan søke om, eller be om å stemme hjemme på følgende måter:

E-post: postmottak@bardu.kommune.no

Frist: 23. august 2021

Slik stemmer du hjemme

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

For å stemme i Bardu kommune på valgdagen må du være innført i manntallet i Bardu kommune. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Hvis du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

For å lese mer om stemmerett og manntall, se lenken under: 

Valg.no - stemmerett og manntall

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Valgkortet blir digitalt

 

Troms og Finnmark fylkeskommune - innleverte listeforslag

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene.

Det betyr at Troms og Finnmark fylke har to ulike valgdistrikter, Troms og Finnmark.

11 representanter totalt fra Troms og Finnmark

Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter.

 • Troms: 6
 • Finnmark: 5

 

Innleverte listeforslag 2021

Innleverte listeforslag i Troms 

Innleverte listeforslag i Finnmark