Ledere fra helse, skole og barnehage deltar nå i en kursrekke som gir anvendelige kunnskap og gode verktøy for ledelse, utviklingslingsarbeid spesifikt tilpasset helhetlige tjenester.  Det legges særlig vekt på å utvikle forståelse og kompetanse som er lett for ledergrupper å ta rett ut i egen tjeneste. Det veksles mellom faglige innlegg, praktisk arbeid i grupper og individuell refleksjon.

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et helhetlige tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene og som har grensesnitt til de ordinære tiltakene som barnehage, skole og frivillighet.

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier vedtok Stortinget nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringen trådte i kraft 01. august 2022. 

Forventningene til kommunene er endret og tydeliggjort og kommunene og tjenestene må ledes, samordnes og samarbeide på en annen måte enn tidligere. Dette stiller store krav til et endringsdyktig og innovativt lederskap i de samordnede tjenestene. Man skal både drive utvikling av egen organisasjon, og samtidig ivareta forventingene til tjenestens eierskap til helheten, barns medvirkning, samhandling med barnehager, skoler og andre aktører i laget rundt barn og unge.

På bakgrunn av dette er Bardu kommune en del av KS sin kursrekke, “ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge-alt henger sammen med alt”. De aktuelle ledere skal gjennom tre samlinger på 2 dager der ulike problemstillinger løftes opp. Diskusjoner på tvers av avdelinger, etater og kommuner er en viktig arena for dette arbeidet. Vi finner gevinst i å se på egen praksis, lære av andre sin praksis og ikke minst ha god tverrfaglig dialog.