Kort om ordningen

  • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.
  • Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet.
  • Ved nydyrking med planering kan det ikke gis tilskudd til drenering, da dreneringen er en del av nydyrkingsarbeidet. 
  • Det gis ikke tilskudd der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner.
  • Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.
  • Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknaden ble innvilget.

Søknadsfrist 15. september 2022.

For mer informasjon om  Drenerings - ordningen, og hvordan søke finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet lenke https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?openStep=3497a693-200a-4e7a-a532-861685b839a9-1

Du kan kontakte avd. landbruk om du har spørsmål eller trenger hjelp. Tlf. 77 18 52 50