Er du gårdbruker eller er eier av en landbrukseiendom der det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan du søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for å ivareta kulturlandskapet, istandsette verneverdige bygninger, skjøtte arealer med gammel kulturmark eller biologisk mangfold, fjerne fremmede skadelige arter eller for å redusere forurensning.

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensning fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen behandler søknadene, og det er utarbeidet lokale retningslinjer og prioritering av midlene «Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021-2024 for Bardu kommune» PDF document ODT document

Søknadsfrist 1. mai 2021

For mer informasjon om SMIL-ordningen, og hvordan søke på nettsiden til Landbruksdirektoratet lenke her https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

 

Du kan kontakt avd. landbruk om du har spørsmål eller trenger hjelp.