Målet er å gi oppfølging tilpasset den enkelte bruker sitt behov.  

Tjenesten er gratis. Ta kontakt når behovet er der.  

 

Vi kan tilby: 

 • individuelle samtaler 

 • støtte og hjelp til å mestre hverdagen 

 • kognitiv terapi (RASK) 

 

Kontaktinformasjon 

 • Du finner oss i Fogd Holmboesgt. 49, 9360 Bardu 

 • Tlf: 77 18 55 95 

 

Dersom det er behov for akutt hjelp tar en kontakt med legevakt/fastlege. 

Legekontoret tlf: 77 18 55 00 

Legevakt tlf: 116 117 

Psykisk helsetjeneste

Dersom du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være støttesamtaler, hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og rettledning både til deg og de pårørende, samtalegrupper og annet.  

Psykisk helsetjeneste ønsker å gi brukerne et tilbud ut fra kjennskap til hver enkelt sine personlige mål, ressurser og problem. Tjenesten tilbyr hjelp og oppfølging til brukere i hele kommunen og samarbeider med f.eks legekontoret, NAV, helsestasjonen, omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten m.fl. 

Du kan få: 

 • Tilbud om samtale 

 • Hjelp til å styrke ditt sosiale nettverk 

 • Støtte og hjelp i hjemmesituasjonen 

 • Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser 

 

Målgruppe: 

Tilbudet til psykisk helsetjeneste gjelder personer over 18 år. Personer under 18 år får tilbud fra helsestasjonen.  

RASK psykisk helsehjelp (RPH) er et nytt tilbud til personer fra 16 år og voksne. Infomasjon om dette finner du under “Rask psykisk helsehjelp (RPH)”. 

 

Kriterium/vilkår:

Det er behovet ditt som avgjør om du vil kunne få tjenester.  

 

Kontakt: 

Psykisk helsetjeneste tlf: 77 18 55 95 

Rustjenesten

Rustjenesten er en del av psykisk helsetjeneste i Bardu kommune. Målet er å gi oppfølging tilpasset den enkelte bruker sitt behov. Rusarbeidet omfatter blant annet å gi råd og veiledning til personer med rusproblematikk, og sette i verk hjelpetiltak slik at en kan bidra til å komme seg bort fra misbruket.  

 

Rustjenesten kan blant annet: 

 • Hjelpe deg til å kartlegge problemet  

 • Gi hjelp til rusmestring gjennom samtaler og veiledning 

 • Gi hjelp til mestring av gjøremål i dagliglivet 

 • Bidra til økt livskvalitet i hverdagen 

 • Delta i samarbeid med andre offentlige tjenester 

Ruskonsulenten søker inn og følger opp mennesker før de kommer på avrusning, behandling og når de kommer tilbake til kommunen. Dette er ofte lange forløp da det tar tid å etablere nye vaner.  

 

Noen trenger noen å snakke med i lang tid etterpå for å opprettholde avholdenheten, og i tillegg jobbe forebyggende i vanskelige og utfordrende situasjoner. 

Tjenesten kan også gi råd og veiledning til pårørende til personer med rusproblematikk. Tjenesten er gratis.  

 

Kontaktinformasjon til rustjenesten i Bardu kommune: 

Ruskonsulent tlf: 77 18 55 95

RASK psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud fra Psykisk helsetjeneste til deg over 16 år med lettere form for angst, depresjon eller søvnproblem.  

Sliter du med vanskelige og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten? Opplever du at angst og indre uro begrenser seg?                                                              

Fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av belastninger eller stress over lang tid?                 

Har du problemer med å sovne, våkner lett eller veldig tidlig?  

Her kan du få hjelp, uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Målet med behandlingen er at du skal oppleve at du mestrer hverdagen, får det bedre og mindre symptomer.  

 

Behandling 

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode etter en systematisk metode som er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for endring for å kunne ha nytte av tilbudet. Tilbudet krever at du selv deltar aktivt, blant annet gjennom hjemmeoppgaver og øvelser.  

 

Du kan få hjelp til:  

 • Å endre tankemønster og atferd som skaper problemer for deg 

 • Å bli bedre i stand til å håndtere vanskelige følelser 

Rask tilbyr kognitiv terapi som er en veldokumentert metode i behandling av psykiske lidelser. Tilnærmingen brukes også som et supplement innen somatikk, stressmestring på arbeidsplassen, og innenfor idrettspsykologi for å fremme idrettsprestasjoner. Dersom du ønsker å lese mer om kognitiv terapi, se kognitiv.no. Når du tar kontakt med oss vil vi sammen med deg finne ut om du tilhører målgruppen for tilbudet i form av en kartleggingssamtale. Dersom du er i målgruppen vil du få tilbud om assistert selvhjelp, kurs eller samtale.  

 

Assistert selvhjelp 

Vi tilbyr assistert selvhjelp. Dette er et internettbasert program som du får gratis av oss. Du vil få utlevert en kode slik at du kan jobbe med program i forhold til angst, depresjon og søvnvansker hjemmefra. Vi vil være i kontakt med deg mens du gjennomfører programmet.  

 

Kurs 

Vi holder jevnlig kurs i Tankens kraft. Kurset er gratis og har som mål å gi innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Kurset er ment å gi deg verktøy til håndteringen av angst, depresjon og søvnvansker, og til å forebygge tilbakefall. (Har vært opphold i forbindelse med Covid-19, men håper å starte på nett) 

 

Individuell terapi 

Samtaleterapi ansikt til ansikt med behandler, anslagsvis 2 til 15 timer. 

 

 

Slik søker du RASK psykisk helsehjelp 

Tlf: 77 18 55 95 

Mailadresse: rask@bardu.kommune.no (pop-up: ikke del personlige opplysninger i mail) 

 

Rask har som mål å gi deg et tilbud så snart som mulig slik at du unngår lang ventetid. Du trenger ingen henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med legevakt eller fastlege.  

RASK Bardu har også en avtale med Astafjordlegen, slik at de som bor i kommunene Salangen, Lavangen og Ibestad kan ta kontakt selv eller via fastlege. 

Rådgivende enhet for russaker

Stortinget har vedtatt at det fra 1. juli 2022 skal etableres rådgivende enheter i kommunene.

 I Bardu kommune er dette ansvaret lagt til avdeling rus og psykisk helsetjeneste og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven §3-9 b. Enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika. Herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

De som møter for enheten skal få råd, veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Enheten skal også sørge for at det blir gitt tilbud om utredning av eventuelle andre tjenester de trenger.

 

Kontaktinformasjon for rådgivende enhet for russaker Bardu kommune:

 • Karin Hanstad, avdelingsleder rus og psykisk helsetjeneste. Tlf. 77185595