Bo og oppfølging 1

Bo og oppfølging

Bo og oppfølging er en avdeling med ulike tjenesteområder: Miljøarbeidertjenester (rettet mot personer som bor i private hjem eller omsorgsboliger), avlastning (i institusjon, private tiltak eller i omsorgsbolig), Brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. 

Tjenestene har til felles at de er heldøgns tjenester og yter praktisk bistand og omsorg til voksne og barn med kognitive, psykisk, fysisk, sosial eller sammensatte funksjonsnedsettelser. Tjenestevedtak ligger til grunn for all bistand avdelingen bistår med. 

For å kunne forvalte disse tjenestene på en best mulig måte, så er tett samarbeid med ergoterapeut/ fysioterapeut, tannlege, psykisk helsetjeneste, hjemmesykepleie, fastleger, habiliteringsavdeling sykehus, statsforvalter og pasientombud helt nødvendig.  

Tjenestene består av assistenter, helsefagarbeidere, førskolelærer, vernepleiere og sykepleiere. Alvilde Gardsteig Strømsmo er avdelingsleder, fra 13. februar er det Amalie W. Kollen.

Hjemmetjenesten bilde

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien og tjenesten for praktisk bistand (hjemmehjelp).

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien yter helsehjelp, og praktisk bistand til innbyggerne i Bardu kommune, og andre som oppholder seg i kommunen. Det er et tilbud til mennesker som bor hjemme og som på grunn av fysisk eller psykisk helsesvikt har behov for pleie og omsorg for å mestre dagliglivet.

Helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, assistenter og sykepleiere jobber sammen i team for å løse de utfordringer vi står ovenfor.

Hjemmesykepleien er organisert i to soner, sone Øvre og sone Nedre, og har lokaler i første etasje på Barduheimen. Tjenesten er bemannet hele døgnet. Ambulerende nattevakt er stasjonert på Barduheimen sykehjem.

Det betales ikke egenandel for hjemmesykepleie.

 

Praktisk bistand - hjemmehjelp

I henhold til Helse og omsorgstjenesteloven skal kommunen gi nødvendig hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Dette kan for eksempel være rengjøring, handling etc.

Målet for Pleie- og omsorgstjenesten i Bardu kommune er å kunne gi deg den service og trygghet du trenger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig. Bardu kommune bruker privat tilbyder for å utføre tjenesten. Det søkes på vanlig måte til tjenesten.

Hjelpen kan omfatte: "praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker."

For ytterligere informasjon, les Praktisk hjelp i hjemmet

Hjelp i hjemmet tildeles ut fra faglig vurdering av behov.
Det betales egenandel for hjemmehjelp - se egen oversikt over satser for egenbetaling

Avdelingsleder i hjemmetjenesten er Åse Huske Michaelsen.

Barnevernstjenesten

Bardu kommunes barneverntjeneste finner du på Helsehuset i Bardu, ei trapp opp fra helsestasjonen. Vi er 7 ansatte med ulik sosialfaglig kompetanse.

Vi jobber etter lov om barneverntjenester, og vårt mål og mandat er å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste, og kan gi hjelp til barn og unge til de fyller 18 år, og i enkelte tilfeller til ungdom mellom 18 og 25 år.

Barn, ungdom og foreldre er vår viktigste samarbeidspartner! Med samtykke samarbeider vi også med andre viktige personer rundt barnet, for eksempel barnets familie/nettverk, barnehage, skole, frivillige organisasjoner/idrettslag, nav eller helsestasjonen. Målet er at vi sammen kan bidra til at barnet får det bedre.

Det meste av hjelpen fra barneverntjenesten gis som frivillige hjelpetiltak, for eksempel foreldreveiledning, besøkshjem, fritidstilbud eller økonomisk hjelp. Noen ganger er det nødvendig at barn for en kortere eller lengre periode bor i fosterhjem. Fosterhjem kan rekrutteres fra barnets familie/nettverk eller gjennom den statlige fosterhjemstjenesten.

Barneverntjenesten i Bardu er tilgjengelig hele døgnet.
På dagtid treffes vi på tlf 77 18 55 70, eller ved besøk på vårt kontor på helsehuset.

Etter klokken 1500 kan interkommunal barnevernsvakt kontaktes på telefon 4000 2276 Barnevernvakten er vår akuttberedskap for å bistå ifm akutte hendelser hvor en ikke kan vente til neste arbeidsdag for å få hjelp fra barneverntjenesten.