Presentasjon Rus og psykisk helse døgn bilde
Fra venstre: Grete Simpson, Jenny Ann Markussen, Amalie W. Kollen, Marit Bjørkli og Silje Nestun.

Rus og Psykisk helse døgn

Rus og psykisk helse døgn ble opprettet august 2015 og tilhører rus og psykisk helsetjeneste i Bardu kommune. Vi går også under navnet Nordhagen Bokollektiv. Vi disponerer 4 omsorgsboliger som den enkelte beboer leier av kommunen. Bygget består også av et fellesareal med stue og kjøkken. Vi har et fint uteområde på baksiden som blir godt brukt på sommeren. Vi er etablert rett bak Barduheimen.

Vi er totalt 9 faste ansatte, 3 sykepleiere, 1 miljøterapeut, 3 helsefagarbeidere og 2 assistenter i avdelingen. Vi har dyktige medarbeidere og god kompetanse.

"Rus og psykisk helse døgn" er et heldøgns tilbud etter vedtak, for voksne personer med psykiske lidelser og rusproblematikk, der lidelsen har medført betydelig svekkelse av funksjonsnivå på viktige livsområder. Noen av beboerne som tilhører avdelingen er under privat omsorg.

Vi er en døgnbemannet bolig der personalet arbeider for at det skal være et målrettet habiliteringsopplegg for den enkelte beboer, knyttet til utvikling og etablering eller gjenetablering av evnen til å mestre ulike oppgaver i livet. Vi har et nært samarbeid med fastlege, sykehjemmet, NAV, VOP, helsestasjon, frivillighetssentralen, bapro og Unn. 

Arbeidsdagen består av tilrettelegging, bistand, samtaler og veiledning. De ansatte arbeider 12 timers vakter, på denne måten får beboerne tett og god oppfølging. Vi opplever å ha kolleger som er engasjerte i jobben sin og som brenner for faget sitt. De er kunnskapsrike, yter god omsorg med fokus på å gi beboerne en bedre livskvalitet.

I løpet av de 7 årene siden oppstart har det skjedd mye i avdelingen vår. Vi har etablert felles måltider hver dag som innebærer både lunsj og middag til alle beboerne. I tillegg har vi fokus på å gjennomføre ulike sosiale aktiviteter. Vi har siden 2019 etablert bilavtale som gjør at personal og beboerne kan komme seg ut på ulike aktiviteter og turer. Dette gjør at vi ofte planlegger felles turer i helgene, på sommeren og høytider.

Det er både spennende, krevende og betydningsfullt å jobbe i avdelingen vår.

Presentasjon Rus og psyk ht dag bilde
Fra venstre: Alexandra Nordhavn, Karin Hanstad (avd. leder), Amalie Kollen, Linn Furuly, Linda Bjørnsund (ikke til stede: Marita Myrland).

Rus og psykisk helse dag

Ved vår avdeling tilbyr vi Rask psykisk helsehjelp (kogntiv terapi, i form av individuelle samtaler, assistert selvhjelp og kurs), Individuelle støttesamtaler/hjelp til å mestre hverdagen og oppfølging av personer med rusproblematikk.  Vi tilbyr tjenester fra 16 (18) år, det er ikke behov for henvisning fra lege for å komme hit og tjenesten er gratis. Vi samarbeider med aktuelle instanser, både tverretatlig, tverrfaglig, kommunalt og eksternt. 

Vi er et tverrfaglig team, bestående av 4 sykepleiere og 1 sosionom. Vi har videreutdanning innen rus og psykisk helse,geriatri, kogntiv terapi, vold i nære relasjoner, pedagogisk veiledning, TF-CBT, helsefag, krisehåndtering og traumebehandling.

Vi har en sykepleier med videreutdanning som er ansatt i FACT-team midt Troms (flexible assertive community treatment). Teamet skal bidra til at en sårbar og utsatt pasient/brukergruppe får tilgang og hjelp til sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tilbudet er rettet mot personer som ikke klarer å nyttiggjøre seg det ordinære behandlingstilbudet, eller der dette ikke har ønsket effekt. FACT Midt-Troms sin målgruppe retter seg mot personer over 18 år som har en kjent diagnose eller der det er behov for en ytterligere kartlegging og utredning. Fact teamet er et behandlingsteam bestående av ansatte med helse og sosialfaglig kompetanse med spesialisering på psykisk helse og rus, arbeidsspesialist, psykologer, psykiatere og ansatte med brukererfaring.

Sammen er vi sterkere!

 

Trenger du noen å prate med selv? Eller kanskje dette kunne være noe for noen i din tjeneste?

Vi veileder også gjerne deg som ansatt i møte med pasienter med utfordringer innen psykisk helse og rus. 

 

Ta gjerne kontakt med oss. 

Vi er en tjeneste som har åpent alle virkedager og kan nås på:

Telefon: 77 18 55 95

E-post: rask@bardu.kommune.no