Med hjemmel plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til områderegulering Setermoen Nord, planident R1922130 ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker med følgende endringer:

 

Industriområdet.

FR/M bør utvides østover mot elven (FR5) (utnyttes allerede i dag til messeformål)

Skole/idrett:

Punkt 8.4 Skoletunet GT

- Pkt. D: GT skal belegges med fast dekke.

- Pkt. E i planen ang. trær endres ordet skal til kan.

FR8 utvides sørover, helt til grense mot 17/391 og 17/392

o_K10 plasseres så langt som vest som mulig, helt inn mot tomtegrense til Aarhaug og Vik sine eiendommer.   

Det legges inn bestemmelser i planen om støyskjerming mellom eiendommer og idrettsanlegg.

 

Frist for komme med uttalelse er den 24.4.2019. Uttalelser og merknader sendes Bardu kommune, Enhet for tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 BARDU  eller e-post postmottak@bardu.komrnune.no  Saksdokumenter kan lastes ned under.

Planbeskrivelse       Planbestemmelser       Plankart       ROS Analyse

Trafikkanalyse      Innstilling       Vedtak PTU

Planforslaget kan også ses på Kommunekart