Plan - teknisk utvalg traff slikt vedtak i møte den 05.09.2022 sak nr 14/2022.
” I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for "Detaljregulering datasenter Straumsmo", sist revidert 21.04.22, ut til offentlig ettersyn i 6 uker".

Frist for komme med uttalelse er den 20.10.2022. Uttalelser og merknader sendes Bardu kommune, Pb. 401, 9365 BARDU eller e-post postmottak@bardu.komrnune.no

Aktuelle saksdokumenter kan lastes ned fra linkene under:

KU Vurderinger        Bestemmelser        Flomfarevurderinger        Innstilling

KU Landbruk        KU Landskap        KU Naturmangfold        Mottatte merknader

Områdestabilitet        Oppstartsmelding        Planbeskrivelse        Plankart

ROS Analyse       Skredvurdering        Støyutredning        Trafikkanalyse

Vann- og avløpsplan        Vedtak