Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-14 har planteknisk utvalg vedtatt reguleringsendring for Fredly boligfelt - PlanID: ME_R1922090_1. Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Aktuelle saksdokumenter kan lases ned fra linkene under:

Planbeskrivelse    Bestemmelser     Plankart

Innstilling    Vedtak