Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret vedtatt reguleringsplan "Massetak Rotvoll". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 15.2 og 15-3.

Saksdokumenter kan lastes ned fra linkene under.

Planbeskrivelse       Plankart       Planbestemmelser       Innstilling       Vedtak