Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 har kommunestyret vedtatt detaljregulering "Datasenter Strømsmo". Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Bardu kommune innen 3 år etter at reguleringsvedtaket er kunngjort, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 15.2 og 15-3.

Vedlegg til sak:

Mottatte Merknader Kommentar Forslagstiller Mottatte Merknader Offentlig Ettersyn
Prosess Innsigelse Statsforvalteren R1922137_Bestemmelser rev. 250624
R1922137_Flomfarevurdering R1922137_Innstilling
R1922137_KU_Landbruk R1922137_KU_Landskap
R1922137_KU_Naturmangfold og vannmiljø R1922137_Områdestabilitet
R1922137_Planbeskrivelse Rev 250624 R1922137_Plankart Rev 250624
R1922137_ROS-analyse R1922137_Skredvurdering
R1922137_Støyutredning R1922137_Trafikkanalyse
R1922137_VAO-plan R1922137_Vedtak