Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-14 har utvalg for Plan, levekår og utmark vedtatt reguleringsendring for «Setermoen sentrum B/F/K/T 12» PlanID: ME_R1922128 og ME_R1922058_6.. Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage sendes Bardu kommune, Enhet samfunn og utvikling, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Vedlegg til kunngjøringen kan lastes ned under.

 

Beskrivelse          Bestemmelser         Innstilling          Plankart          Vedtak