Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-14 har planteknisk utvalg vedtatt reguleringsendring for «Setervann boligfelt B34» - PlanID: ME_R1922100_B34. Vedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage sendes Bardu kommune, enhet Tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 Bardu, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. 

Dokumenter i saken kan lastes ned i linkene under.

Søknad        Innstilling       Vedtak   

Bestemmelser        Plankart