Det kunngjøres om vedtak i navnesak reist av Kartverket i sak  2021/274.

Navnsaken gjelder samisk skrivemåte av stedsnavnet Bardu og tilhørende parallellnavn. Kunngjøring av vedtak med klagemuligeht er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 første ledd med tilhørende forskrifts §§ 9 og 10

Frist for klage er 3 uker fra kunngjøringstidspunkt.

Under finnes vedtaksbrev fra Kartverket, tilråding fra Sametinget og navneskjema med detajerte opplysninger på navn.

Brev fra Kartverket        Tilråding fra Sametinget        Navneskjema