Det kunngjøres om vedtak i navnesak reist av Kartverket i sak  2021/126.

Navnesaken gjelder en 58 naturnavn og to gårdsnavn i Bardu kommune. Kunngjøring av vedtak med mulighet for klage er hjemlet i Lov om stadnamn § 12 med tilhørende forskrifts §§ 9 og 10.

Frist for å klage er 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage sendes direkte til Kartverket med kopi til Bardu kommune.

Under finnes vedtaksbrev fra Kartverket og brev med tilråding fra Sametinget. I navneskjema fra Sametinget er det enkelte navn som har fått foreløpig tilråding.

 Brev fra Kartverket         Navneskjema Kartverket       Brev fra Sametinget        Navneskjema Sametinget