Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak for flere samiske stedsnavn i Bardu kommune. Kunngjøring og høring er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 med tilhørende forskrift.

Enkelte navn har sitt utgangspunkt i adressering av fritidseiendommer der det mangler samiske navn på noen av de foreslåtte adresseområdene. Disse er merket med K i oversikten fra Sametinget.  I tillegg er det en rekke andre samiske stedsnavn som inngår i navnesaken. De fleste ligger i fjellområder øst i kommunen.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å utale seg settes til 1. juli 2021.

Under finnes sakspapirer som belyser saken. Her finnes også skjema som kan brukes for å gi høringssvar på det enkelte navn. I tillegg er de aktuelle navn lagt ut som et eget kartlag på Kommunekart.com under temakart. De aktuelle navnene kan også ses på Norgeskart sin stedsnavnside. Nye samiske stedsnavn er merket rød.

Brev fra Kartverket        Brev fra Sametinget       

Navneskjema med kommunale adressenavn        Navneskjema fra navnekonsulent Sametinget