I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med reguleringsendring Setermoen sentrum, område B/F/K 8 mm. Varsling skjer på kommunens hjemmeside og via Byggesøknaden.no/Altinn. Planarbeidet blir gjennomført av MG Arkitekter på vegne av Nordbohus Midt-Troms AS og hjemmelshaver Midttun Eiendom AS.


Bardu Sport AS i Fogd Holmboes gate 31 ønsker å oppføre et tilbygg 10 m sørover. Tilbygget krever da en utvidelse av B/F/K 8 og gbnr 42/42 inn på kommunal grunn 42/109. Formålsfeltet B/F/K 8 søkes derfor utvidet ca. 112 m² sørover på kommunal eiendom 42/109, slik utbygging kan gjennomføres. Videre foreslås at bestemmelsenes § 4.1 kulepunkt 2 ad. krav om bebyggelsesplan for B/F/K 8 oppheves, da området allerede er utbygd.


Bardu Kommune har i oppstartsmøte 20.9.23, vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.


For innspill til, eller ytterligere opplysninger om reguleringsarbeidet kontaktes:

MG Arkitekter AS v/Roy Bakken, tlf. 464 13 594/ e-post: roy.bakken@mgarkiteter.no.

Frist for å sende innspill til planarbeidet er 17.10.2023.

Planiniativ til omreguleringen        Planomriss        Forslag til plankart        Forslag til reguleringsbestemmelser       

Foreløpige skisser av bygg