Kulturmidler og kriterier

Bardu kommune tildeler årlig ut kulturmidler til ordinær drift av lagshus og anlegg.

Kriterier finner du under vedtekter nederst på siden. 

 

Hvem kan søke?

 • Søkeren må arbeide til beste for idrett og kulturliv i Bardu og huset / anlegget skal eies av laget som søker støtte.

  Støtten tildeles ut fra følgende kriterier:

 • Husets / anleggets driftsutgifter / størrelse og aktivitetsnivå.
 • Lagshus / anlegg som tilrettelegger for aktivitet for barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse prioriteres.
 • Lagshus / anlegg som tilrettelegger for et mangfoldig kulturliv prioriteres  

 

 • Lag/foreningen som er hjemmehørende i Bardu kommune og eier hus/anlegg, laget er åpent for alle, følger demokratiske spilleregler, har eget organisasjonsnummer, har kultur og idrett som sitt formål og virkeområde og er registrert på Bardu kommune sin hjemmeside under lag / foreninger.
 • Bare hovedlaget i en organisasjon kan søke.

Det gis ikke tilskudd til:

 • enkeltpersoner, politiske organisasjoner, eller fag- og interesseorganisasjoner eller lag/foreninger som utestenger grupper eller enkeltpersoner pga. religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn.
 • For seint innkomne søknader eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.
 • Hus og anlegg som mottar annen kommunal støtte.
 • Hus og anlegg som ikke eies av laget.

Søknad

Det kreves følgende vedlegg til søknaden:

Godkjent årsmelding og regnskap fra 2021, plan og budsjett for 2022 og utskrift av årsmøteprotokoll. Det må også legges inn organisasjonsnummer. Under tiltak må det krysses av for eksisterende tiltak. 

 • Godkjent årsmelding for foregående år må si noe om:
 • Møtevirksomhet og kurs
 • Alminnelig aktivitet
 • Godkjent regnskap for foregående år må inneholde:
 • Revidert årsregnskap hvor utgifter til drift fremkommer.
 • Kapitalregnskap
 • Spesifisert regnskap over inntekter og utgifter på lagshus / anlegg
 • Godkjent plan for neste år
 • Møter og annen virksomhet
 • Godkjent budsjett for neste år
 • Utskrift av årsmøteprotokoll.     

Kriterier vedtatt av utvalg for omsorg og oppvekst 9. februar 2017 sak 4/17.

 

Søknadsfrist: 25. april 2022.

Det  søkes elektronisk og skjema finner dere her:

Elektonisk søknad kulturmidler

 

Det gjøres oppmerksom på at ufullstendige søknader, søknader med manglende vedlegg og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Fagleder kultur gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

Etter søknadsfristen legger administrasjonen fram et samlet forslag til fordeling av kulturmidler til politisk behandling i Bardu kommunes utvalg for omsorg og oppvekst.