Kommunen har også en plikt til å tilby vaksine til personer som oppholder seg i kommunen over tid, selv om de ikke har permanent opphold/bor i kommunen (som for eksempel gjestearbeidere, asylsøkere). 

Vaksinetilbudet gjelder også personer som har startet opp med vaksinasjon i utlandet, men som trenger å få fullført vaksinasjon mens de oppholder seg i Norge. 

 • Koronavaksinasjon er gratis og frivillig.
 • Vaksinen som benyttes i Bardu er i hovedsak Comirnaty-vaksinen fra BioNTech/Pfizer 

Det vaksineres nå med oppfriskningsdoser til ulike grupper.  

Folkehelseinstituttet anbefaler ulike risikogrupper å ta ny oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24 – dette er de samme gruppene som ble anbefalt vaksine høsten 2022. Målgrupper for koronavaksiner høsten 2023:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • aldersgruppen 6 mnd-4 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • gravide i 2. og 3. trimester

 

Koronavaksinering i Bardu kommune vinter/vår 2024 vil være:

Tirsdag 20/2

Tirsdag 9/4

Tirsdag 21/5

Det må være bestilt time i forkant av vaksineringen. For bestilling av time til koronavaksinering, behov for  informasjon og ved spørsmål, ta kontakt man-fre 09.00-14.00 tlf. 96914514

Ved spørsmål eller ønske om koronavaksinasjon til barn, ta kontakt med helsestasjonen.

Grunnvaksinasjon med koronavaksine

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke lenger er grunnlag for å anbefale grunnvaksinering til personer under 65 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Hvis man likevel ønsker grunnvaksinering gjelder dette:

For personer fra og med 5 år består grunnvaksinasjon mot korona av kun én dose fordi svært mange har gjennomgått infeksjon med koronavirus. 

Grunnvaksinasjon av barn fra og med 6 måneder til og med 4 år består av tre doser (3 µg/dose). Det bør gå 3 uker mellom første og andre dose og 8 uker mellom andre og tredje dose.

Barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar anbefales 3 doser som grunnvaksinasjon. Minimumsintervallet mellom 2. og 3. dose er 4 uker.

Følgende grupper anbefales grunnvaksinasjon dersom denne ikke allerede er fullført, uavhengig av tidligere gjennomgått infeksjon:

 • 65 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Barn og ungdom (5–17 år) med alvorlig grunnsykdom
 • Barn 6 md.–4 år med alvorlig grunnsykdom, etter individuell vurdering
 • Gravide

I tillegg til grunnvaksinasjon anbefales disse gruppene å følge gjeldende råd om oppfriskningsdoser.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan ha behov for flere doser ifm grunnvaksinasjon. Behovet for ytterligere doser vurderes av behandlende lege. I utgangspunktet anbefales 3 doser som grunnvaksinasjon. Dose 3 bør gis med et intervall på 4 uker mellom dose 2 og 3.

Oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet anbefaler ulike risikogrupper å ta ny oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 23/24.

Målgrupper for koronavaksiner høsten 2023/vinter 2024:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere,  
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe,  
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 6 måneder –11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i 2. eller 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. Se også mer info under egen fane.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Personer i alderen 18-64 år med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • organtransplantasjon
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag  
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller senkomplikasjoner av diabetes

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

For barn og unge under 18 år vil følgende alvorlige grunnsykdommer kunne gi økt risiko for alvorlig koronasykdom:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Oppfriskningsdose av koronavaksine kan gis med et intervall på 3 måneder siden forrige dose, men et lenger intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

Vaksine til gravide

Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er grunnvaksinert mot covid-19 med mRNA-vaksine, slik at de blir godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp.

FHI anbefaler:

 • Grunnvaksinasjon til alle gravide. Dette gjelder uavhengig av trimester.
 • Gravide i 2. og 3. trimester anbefales oppfriskningsdose. 
 • Gravide i 1. trimester hvis det foreligger tilleggssykdom hos den gravide.

Kvinner som ammer kan ta vaksine mot korona. WHO (Verdens helseorganisasjon) anbefaler ingen restriksjoner. 

Kvinner med covid-19 infeksjon kan fortsatt amme som normalt. 

For mer info: https://www.fhi.no/ss/korona/koronavirus/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=#amming

Vaksinering for de som har gjennomgått koronasykdom

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at man er symptomfri. For mer informasjon se avsnitt Vaksinasjon etter gjennomgått covid-19

Samtykke fra foresatte ved koronavaksinasjon av barn og unge

Vaksinering er frivillig. 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. 

Ved vaksinasjon av barn under 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.

Samtykke:

Samtykke kreves ved vaksinasjon av barn under 16 år. Det er ønskelig med skriftlig samtykke siden samtykket skal dokumenteres. For koronavaksinasjon av barn gjelder det at det må foreligge samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene.

Samtykke kan gis på følgende måter:

 • Skriv ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen
 • Begge med foreldreansvar møter opp sammen med barnet til vaksinering. Husk legitimasjon.

Samtykkeskjema finner du HER

 

Hvordan melde inn ved mistanke om bivirkning etter vaksinasjon?

Vi anbefaler personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de mistenker skyldes vaksine, å kontakte helsepersonell som har satt vaksinen, for videre rapportering. Som pasient kan man også melde inn bivirkning selv.

melde.no (helsepersonell)

helsenorge.no (pasient eller pårørende)