Formannskapet vedtok i møte den 15. september 2021 å legge utkast til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. 

Samfunnsdelen er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram .

For å lese samtlige dokumenter med saksframlegg og vedlegg til 1. gangsbehandling i formannskapet går man til formannskapet 15092021, sak 2021/131.

 

Høringsfristen er satt til 2. november 2021.