Eiendomsskatt

Eiendomsskatten øker fra 1 til 2 promille og fritaket på fritidsbolig er opphevet fra 2023. Dette er planlagte økninger etter innføring av eiendomsskatt fra 2022. Eiendomsskatten baserer seg på formuesgrunnlag/boligverdi hentet fra Skatteetaten, men ikke alle boliger omfattes av dette. Boliger som ikke omfattes av formuesgrunnlag fra Skatteetaten har blitt taksert i løpet av 2022, dette gjelder også alle fritidsboliger, disse vil også få en økning i 2023 da grunnlaget i fjor var hentet fra 2013. Det er lagt vekt på likhetsprinsippet ved taksering av boliger for at grunnlaget skal bli mest mulig likt for de som betaler eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag fra Skatteetaten og de som betaler eiendomsskatt basert på takstverdier. Formuesgrunnlaget oppdateres årlig med uttrekk fra Skatteetaten, og kan være endret fra fjoråret. Eiendomsskatt under 300 kr faktureres ikke, og i og med at det har vært en økning fra 2022 til 2023 vil flere bli fakturert for eiendomsskatt i år.

Næringseiendommer får økning i eiendomsskatten etter taksering med nye priser i 2022.

Vann, avløp og renovasjon

Kommunale avgifter for en gjennomsnittsbolig på 120 m2 øker med ca. 22% fra 2022 til 2023.

Avgift for vann øker i 2023 med ca. 30% sammenlignet med 2022 og avgift for avløp med ca. 40%. For renovasjon og septiktømming er prisene uendret fra 2022 til 2023. Prisene beregnes ut fra prinsippet om selvkost.

Hovedårsaken til endringen er økte rentekostnader og høy prisvekst. Rentekostnadene har som kjent økt betydelig i løpet av 2022 og det har fått dirkete påvirkning på de kommunale avgiftene innen vann og avløp.

Det må i årene fremover påregnes økning av kommunale avgifter innen vann, avløp og renovasjon. Etterslep på oppgradering av vann- og avløpsanlegg, økt rente og prisvekst, håndtering av klimaendringer og oppfyllelse av skjerpende krav fra myndighetene vil påvirke avgiftsnivået på de tjeneste kommunen leverer. Dette er ikke unikt for Bardu. Dette er en trend vi ser i hele landet. 

Feiing

Det er fra 2023 vedtatt en endring i lokal forskrift for gjennomføring av tilsyn og feiing som i korte trekk går ut på at feieavgiften settes lik for bolig og fritidsbolig. Forskriften er vedtatt av kommunestyret i Bardu kommune. Dette er med bakgrunn i at det ikke skal skilles på om en skorstein er tilknyttet en fritidsbolig eller bolig, samt at man vurderer det slik at kostnaden ved feiing og tilsyn av fritidsboliger er betydelig mer ressurskrevende enn boliger.

Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes hvert år av kommunestyret som er øverste brannmyndighet i kommunen. Gebyret betales for å opprettholde tjenesten (feiervesenet) og har ingen sammenheng med hvor ofte tjenesten (feiing/tilsyn) utføres.

 

Eksempler

 6Ld 2O 60dH 4ujBpDCCEkLWnJqDERlakygZ 09QgghJPVIujIlhBBCSGy 0mzFTQgghxK 9QmRJCCCEJQmVKCCGEJAiVKSGEEJIgVKaEEEJIQoj 8f 6uzOVtb 8OCMAAAAAElFTkSuQmCC

Kommunale avgifter faktureres halvårlig, første faktura kommer i slutten av februar, med betalingsfrist 20. mars. Den andre faktura kommer i slutten av august, med betalingsfrist 20. september.

Kontaktinformasjon står på faktura eller på Bardu kommune sine hjemmesider.