Generelt om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
 2. 20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Bardu kommune. Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 15. juni.

► Slik søker du

Søk fra denne side.

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon må derfor sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. For barnehageåret 2017-2018 kan det søkes når skattemelding for 2016 er mottatt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

► Hvordan beregnes årsinntekt?

 • Husholdninger med samlet årsinntekt i 2018 under kroner 533 500 kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Husholdninger med lav årsinntekt kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for 3, 4 og 5 åringer (tre siste år i barnehagen)og barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2018 er denne inntektsgrensen satt til kroner 533 500.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 30 % av det den betaler for det første barnet.

► Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse. For barnehageåret 2017-2018 blir det skattemelding for 2016.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de to siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV.

  Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, v/Berit Carho, Postboks 401, 9365 Bardu. Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id . Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.