I forbindelse med planlagt utbygging av byggetrinn 2 i boligfeltet Kirkemo 3 på Setermoen, ønsker Bardu kommune å foreta noen mindre endringer i detaljplan med planID R1922135. Det er tidligere foretatt en mindre endring i samme plan. Endringene er planlagt i en forenklet prosess med begrenset høring. Direkte berørte parter (bosatte i Kirkemo 3), Statsforvalter og Fylkeskommunen er varslet i eget brev.

 

Endringene gjelder i hovedsak enkelte bestemmelser samt endring i plankartet som vil ha betydning for byggetrinn 2.

 

For andre som ønsker å gi innspill til endringen i bestemmelsene og plankart settes frist til 24. mai 2023.

 

Under kan høringsbrev med vedlegg og forslag til nye bestemmelser lastes ned.

Høringsbrev          vedlegg 1 -  Bestemmelser         vedlegg 2 -  Sammendrag av endringer